Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης απέστειλε υπόμνημα στον Πρωθυπουργό, τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων , τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) και ζητά την άμεση απόσυρση της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή και αναφέρεται στη μετάθεση του χρόνου ισχύος των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού (2011), από 1/1/2013, βάσει των οποίων θα γίνεται πλέον η κατανομή των οικονομικών πόρων στους Δήμους.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου με σοβαρά επιχειρήματα και στοιχεία τεκμηριώνει, ότι η τροπολογία αυτή είναι αναιτιολόγητη, ανεπιτυχής, προσκρούει σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος, διαχωρίζει τους ΟΤΑ της χώρας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και αδιέξοδα. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητά την άμεση απόσυρση της τροπολογίας.

Αναλυτικά το υπόμνημα του κ. Δοξαστάκη:

"Η υπό κύρωση πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (εφεξής ΠΝΠ) περιλαμβάνει 23 άρθρα, οι ρυθμίσεις των οποίων αφορούν την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων διαφόρων Υπουργείων.

Στις 5 Απριλίου 2013, μετά τη σύνταξη της Έκθεσης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής για το εν λόγω σχέδιο νόμου, κατατέθηκε η αριθμ. 399/ειδ. 11/5-4-2013 τροπολογία – προσθήκη από τους κ.κ. Υπουργούς Ευρ. Στυλιανίδη, Αντ. Μανιτάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Χρ. Σταϊκούρα.

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση της § 1 της εν λόγω τροπολογίας, διασφαλίζεται ότι οι συνέπειες των αποτελεσμάτων απογραφής, σε περίπτωση που δημοσιευτεί κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, ανατρέχουν από τη νέα περίοδο, διότι οι δημοτικές και περιφερειακές περίοδοι είναι ενιαίες και δεν μπορούν να μεταβληθούν τα όργανα διοίκησης των δήμων και περιφερειών (αριθμός των συλλογικών, μονομελών, άμεσων ή έμμεσων οργάνων διοίκησης τους, καθώς και των οργάνων διοίκησης των νομικών τους προσώπων) κατά τη διάρκεια τους. 

Για τα οικονομικά ζητήματα, όπως αυτά προβλέπονται στο κεφάλαιο Η΄ του ν. 3852/2010, οι όποιες αλλαγές επέρχονται από το επόμενο οικονομικό έτος από της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της απογραφής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η συγκεκριμένη τροπολογία η οποία μεθοδεύτηκε από μερίδα αιρετών, με τις ευλογίες του κεντρικού συνδικαλιστικού μας οργάνου, της ΚΕΔΕ, είναι αναιτιολόγητη, ανεπιτυχής, προσκρούει σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος, διαχωρίζει τους ΟΤΑ της χώρας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και αδιέξοδα.

 Οι τουριστικοί ΟΤΑ της χώρας πλήττονται ανεπανόρθωτα από την τροπολογία, οι οποίοι με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής καταγράφουν αύξηση του πληθυσμού τους.

 Κατά την άποψή μου σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους ΟΤΑ της χώρας και αναφέρονται στους οικονομικούς πόρους και το εν γένει σύστημα χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνδέονται με την προτεινόμενη τροπολογία είναι τα παρακάτω:

1. Οι τουριστικοί ΟΤΑ της χώρας υπερδιπλασιάζουν το πληθυσμό τους, για 7-8 τουλάχιστον μήνες το χρόνο, λόγω της τουριστικής δραστηριότητας. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνονται τα λειτουργικά τους έξοδα. Η ανάγκη εξασφάλισης αυξημένων πόρων για την παροχή υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη από το σύστημα κατανομής των πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α).

2. Η διενέργεια των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού και Κτισμάτων διενεργείται κάθε δέκα (10) χρόνια, τους πρώτους μήνες του έτους απογραφής, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται ο ακριβής πληθυσμός και ο υπολογισμός - αποτύπωση του πραγματικού πληθυσμού να γίνεται με χρονική υστέρηση.

3. Για τις κατανομές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στην Τ.Α, κατά το άρθρο 283 του ν. 3852/2010, πάντα λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός (de facto) πληθυσμός. Κατά πάγια τακτική, για όλες τις προηγηθείσες απογραφές 2001, 1991 κλπ, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ), αυτόματα, γινόταν αναπροσαρμογή των πόρων, βάσει των νέων πληθυσμιακών δεδομένων.

4. Η ουσιαστική περιστολή των πόρων της Τ.Α λόγω της κρίσης και των μνημονίων, δεν αντιμετωπίζεται με αυθαίρετες διοικητικές πράξεις ή τυπικές διατάξεις νόμων, αλλά με αλλαγή του συστήματος κατανομής των πόρων, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία εγκρίνεται από το σώμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διαφοροποίηση των κριτηρίων κατανομής και η αναδιανομή των πόρων είναι επιβεβλημένη και πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

5. Είναι τουλάχιστον ανεπιτυχής η επίκληση της αιτιολογίας, ότι η τροπολογία έρχεται να διασφαλίσει και να αποστρέψει τη διατάραξη της πορείας εκτέλεσης των προϋπολογισμών κατά το έτος της δημοσίευσης της απογραφής. Αυτό είναι αναληθές, γιατί η πλήρης ανατροπή των «εικονικών» προϋπολογισμών των ΟΤΑ έχει επέλθει ευθύς αμέσως με τη ψήφιση τους, με τις μονομερείς αποφάσεις και πράξεις της Κυβέρνησης που έχει επιβάλει η τρόικα.

6. Με την άμεση ισχύ των αποτελεσμάτων της απογραφής, αρκετοί δήμοι υποβαθμίζονται και κατατάσσονται σε κατώτερη πληθυσμιακή κατηγορία, με αποτέλεσμα για πολλούς Δημάρχους να μειώνεται η αποζημίωση (αντιμισθία). Αυτό θέλουμε να κατοχυρώσουμε με την τροπολογία;

7. Κατά το Σύνταγμα μετά τη διενέργεια της απογραφής, τα αποτελέσματα αυτής δημοσιοποιούνται εντός έτους. Για την τελευταία απογραφή (2011) χρειάστηκαν δύο (2) σχεδόν χρόνια για να εξαχθούν τα αποτελέσματα της , γεγονός το οποίο παρέτεινε τη στέρηση πόρων για τις τουριστικές περιοχές.

8. Αν με την άμεση ισχύ των αποτελεσμάτων της απογραφής, διαταράσσεται ή ανατρέπεται ο προγραμματισμός των Δήμων και γι αυτό εισάγεται η τροπολογία, με τις ευλογίες της ΚΕΔΕ, ερωτώ τι έκανε η Κυβέρνηση και η ΚΕΔΕ, όταν με το νόμο 3756/2009 παραβιάστηκε κατάφωρα η διοικητική αυτοτέλεια και η οικονομική αυτοδυναμία των τουριστικών Δήμων. Με το άρθρο 23 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.03.2009) το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος εκδιδομένων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 339/1976 ορίζονται από την 1/1/2009 σε ποσοστό 0,5% αντί ποσοστού 2%. Μόνο απ’ αυτή τη ρύθμιση ο Δήμος Χερσονήσου ζημιώθηκε με 10 εκ. €. Σημειώνεται, ότι το τέλος αυτό επιβαρύνει των καταναλωτή (τουρίστα) και όχι τον επιχειρηματία.

9. Αφού το Υπουργείο Εσωτερικών και η ΚΕΔΕ κόπτονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας των ΟΤΑ, γιατί δεν εισηγούνται άμεσα την διακοπή της διπλάσιας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν συγκεκριμένοι Δήμοι της Χώρας, εξ αιτίας κάποιων έκτακτων καταστάσεων του παρελθόντος, που σήμερα όμως δεν υφίστανται.

10. Η Κυβέρνηση και η ΚΕΔΕ οφείλουν άμεσα να διασφαλίσουν την λειτουργία των Δήμων, η οποία εν τοις πράγμασι δεν υφίσταται, με άμεση διόρθωση του συστήματος κατανομής των οικονομικών πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 Για όλους τους παραπάνω λόγους και πολλούς ακόμη άλλους που αρκετοί συνάδελφοι έχουν καταγράψει, επιβάλλεται η απόσυρση της τροπολογίας που φέρεται για συζήτηση και ψήφιση, γιατί πέραν των άλλων διαχωρίζει τους ΟΤΑ και έχει σοβαρά προβλήματα συνταγματικότητας.

Τίθεται το ερώτημα, με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται ο Δήμος Χερσονήσου, στη βάση της ίσης μεταχείρισης και δίκαιης κατανομής των οικονομικών πόρων, όταν ενώ το 2001 είχε πληθυσμό 25.001 κάτοικους, το 2011 53.337 κατοίκους και συγκεντρώνει το 13% του τουριστικού δυναμικού της χώρας (200.000 τουρ. κλίνες), η χρηματοδότηση που λαμβάνει από τους ΚΑΠ είναι η ίδια με αυτή ενός Δήμου των 20.000 κατοίκων.

Είναι, επομένως, επιβεβλημένη η άμεση απόσυρση της τροπολογίας και να ισχύσουν τα αποτελέσματα της απογραφής για την κατανομή των οικονομικών πόρων, από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ 630/ΤΒ΄/20-3-2013).

 Στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ το Μάιο, επιτέλους πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις για το νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ ο οποίος υπαγορεύεται από τα νέα δεδομένα λειτουργίας των ΟΤΑ. "