Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχει καταθέσει η Επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις προτάσεις της για τις ενδεχόμενες μεταβολές του καθεστώτος της επαγγελματικής στέγης και της απελευθέρωσης των εμπορικών μισθώσεων.

Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα απλό και συστηματικό νομοθέτημα λίγων άρθρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται:

- η διατήρηση ενός ειδικού πλαισίου προσαρμοσμένου και επικαιροποιημένου στο καθεστώς ρύθμισης των επαγγελματικών μισθώσεων,

- η παραμονή της ελάχιστης διάρκειας της μισθωτικής σύμβασης, με δικαίωμα των μερών να συμφωνούν το χρονικό διάστημα,

- η διατήρηση της 12ετίας στις υφιστάμενες μισθώσεις και μεταβατικές ρυθμίσεις για σταδιακή μείωση του χρόνου για τις νέες μισθώσεις,

- η κατάργηση του αυτόματου τρόπου αύξησης του μισθώματος όταν δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής,

- η παραμονή της προστατευτικής διάταξης που επιτρέπει στον μισθωτή να μεταβιβάσει τη μισθωτική σχέση σε εταιρεία που συμμετέχει ο ίδιος ή σε διαδόχους του,

- η διατήρηση της «ρήτρας εξόδου» από τη μίσθωση όταν δεν αποδίδει η επιχείρηση, χωρίς παγίδευση και οικονομική εξόντωση του μισθωτή και

- η πρόβλεψη μίας νόμιμης «άυλης εμπορικής αξίας» και κατάργηση του γνωστού «αέρα» σε περίπτωση υπεραξίας.

newsbomb.gr