Στην εθελοντική, ενδο-δημοτική κινητικότητα συμφώνησαν σήμερα, κατά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ με τον υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη και τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι υπάλληλοι των δήμων, που θα συμμετάσχουν στην εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα, θα περάσουν από διαθεσιμότητα για περίπου έναν μήνα και στη συνέχεια θα μετακινηθούν στις νέες τους θέσεις και θα συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης στις περιπτώσεις που προκύψει ανάγκη.

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν 14 υπογραφές, οι μετακινήσεις θα γίνονται με δυο υπογραφές (του δήμου από τον οποίον φεύγει ο υπάλληλος και του δήμου στον οποίον τοποθετείται εκ νέου).

Όπως σημειώθηκε, με το νέο σύστημα αντικαθίσταται «το χαοτικό καθεστώς των μετατάξεων» και επέρχεται εξορθολογισμός μεταξύ των δήμων που αποδεδειγμένα έχουν πλεονάζον προσωπικό και των δήμων που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις, αν και έχουν υγιή διαχείριση και προοπτικές ανάπτυξης. Για παράδειγμα, δήμος που έχει ταμειακό περίσσευμα και ώριμα σχέδια για την τέλεση αναπτυξιακών έργων, σήμερα δεν μπορεί να υλοποιήσει τα έργα λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Το προσωπικό αυτό φιλοδοξεί να αποκτήσει μέσω της ενδο-δημοτικής κινητικότητας.

Όπως διευκρινίσθηκε, οι υπάλληλοι δεν πρόκειται να απολυθούν. Όμως, θα προσμετρηθούν στην κινητικότητα του 2013 που αποτελεί δέσμευση της Ελλάδας. Σε διαθεσιμότητα θα ενταχθούν μόνο οι υπάλληλοι που επιβεβαιωμένα θα μετακινηθούν από δήμο σε δήμο.

Οι προϋποθέσεις για την ενδοδημοτική κινητικότητα

Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων από κάθε δήμο υποδοχής, με απόφαση δημάρχου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών των αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής για κάλυψη (σημ.: ή/και σύσταση) θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους (με υπογραφή δημάρχου φορέα υποδοχής).
Υποβολή στον Υπουργό Εσωτερικών του πίνακα θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, που δύναται να καταργηθούν στην περίπτωση μετάταξης προσωπικού του φορέα προέλευσης (με υπογραφή δημάρχου φορέα προέλευσης).
Τήρηση αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των ως άνω αιτημάτων και εκθέσεων στον Υπουργό Εσωτερικών.
Διαθεσιμότητα ενός, περίπου, μήνα (σημ.: ως συνέπεια της κατάργησης της θέσης τους), με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων κατάταξης από το ΑΣΕΠ και λήξη την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Προσδιορισμός με ΚΥΑ Εσωτερικών και Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, της μοριοδότησης γενικών και ειδικών κριτηρίων.

Τα οφέλη για τους δήμους και το Δημόσιο

Στους δήμους θα υπάρξει αποσυμφόρηση υπερστελεχωμένων ΟΤΑ Δήμων προς όφελος των περιφερειακών δήμων με υγιή διαχείριση και προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο δύναται να αποτελέσει «πιλότο» ενός συστήματος που μπορεί να γενικευθεί στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Να αποτελέσει δηλαδή ένα «μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας», που θα αντικαταστήσει τον απαρχαιωμένο σημερινό μηχανισμό μετατάξεων και αποσπάσεω

Όσον αφορά το ενδεχόμενο η κινητικότητα αυτή να οδηγήσει τους υπαλλήλους σε απόλυση, το υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. «Είναι αλήθεια ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, περίπου, ενός μήνα, θα ενταχθούν οι υπάλληλοι στο καθεστώς διαθεσιμότητας, έτσι ώστε να προσμετρηθούν στην κινητικότητα του 2013, που αποτελεί δέσμευση της χώρας μας, ωστόσο ΔΕΝ πρόκειται να απολυθούν. Όλοι τους θα επανατοποθετηθούν. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στη διαθεσιμότητα εντάσσονται μόνον εκείνοι οι υπάλληλοι για τους οποίους επιβεβαιωμένα θα μετακινηθούν από δήμο σε δήμο», σημειώνεται.

Τα βήματα για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας

Αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών μετά τη θέσπιση των σχετικών διατάξεων, για υποβολή στον Υπουργό Εσωτερικών των αιτημάτων και των βεβαιώσεων ύπαρξης πιστώσεων των φορέων υποδοχής, καθώς και των πινάκων θέσεων των φορέων προέλευσης, που δύναται να καταργηθούν.
Αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών για την απόφαση έγκρισης από τον Υπουργό Εσωτερικών των θέσεων προς κάλυψη στους φορείς υποδοχής και των θέσεων που δύναται να καταργηθούν στους φορείς προέλευσης, την κοινοποίηση της στο ΥΔΜΗΔ και τη μεταβίβασή της στο ΑΣΕΠ.
Συνεργασία ΑΣΕΠ - φορέων προέλευσης για την κωδικοποίηση των φορέων υποδοχής, των απαιτούμενων προσόντων και την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. (Σημ.: ενδεικτική διορία 20 περίπου ημερών). 
Έκδοση προκήρυξης - αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων/ πρόσθετων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, 15 ημερών. 
Αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών ώστε οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης: α) να διενεργήσουν έλεγχο αιτήσεων και στοιχείων φακέλων, β) να συμπληρώσουν τους ηλεκτρονικούς πίνακες συνδρομής προσόντων (σημ.: στα πρότυπα του ισχύοντος συστήματος κινητικότητας), γ) να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα στους υπαλλήλους, δ) να λάβουν υπόψη τους τυχόν αιτήματα διόρθωσης στοιχείων και δ) να αποστείλουν τους πίνακες στο ΑΣΕΠ.
Το ΑΣΕΠ διενεργεί την αποτίμηση των προσόντων κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εξετάζει τυχόν αιτήματα διόρθωσης στοιχείων που δεν έγιναν δεκτά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και εκδίδει τον Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης, βάσει της σειράς κατάταξης, των προτιμήσεων των υπαλλήλων, των προκηρυχθεισών θέσεων στους φορείς υποδοχής και των θέσεων του φορέα προέλευσης που δύναται να καταργηθούν.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και αποστολή του πίνακα στον Υπουργό Εσωτερικών. Έναρξη διαθεσιμότητας - διάρκειας, περίπου 30 ημερών μέχρι την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης.

Μιχελάκης: Η ΚΕΔΕ αντιμετωπίζει θετικά το κείμενο σε πρώτη φάση

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως «σε πρώτη φάση η ΚΕΔΕ αντιμετωπίζει θετικά το κείμενο με τα 6+1 σημεία για την ενδοδημοτική εθελοντική κινητικότητα. Έχουμε ζητήσει τις παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ και πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα τις έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε την ερχόμενη εβδομάδα να κλείσουμε αυτό το σοβαρό θέμα, που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον δημότη μέσα από τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των δήμων». 

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, ανέφερε: «Για να προχωρήσουμε σε βαθιές τομές στους δήμους και στη ζωή των πολιτών χρειάζεται σχέδιο, σοβαρότητα και ευρύτατες συναινέσεις».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κώστας Ασκούνης, σημείωσε: «Στη συνάντηση που είχαμε σήμερα συμφωνήσαμε να προχωρήσει άμεσα η πρόταση για τη διαδημοτική εθελοντική κινητικότητα που ήταν ένα πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσουμε μία για πάντα αυτές τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ένας υπάλληλος από έναν δήμο για να πάει στον άλλον ήθελε 14 μήνες. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, τις οποίες θα τις επεξεργαστούμε και αν είναι δυνατόν και αύριο θα δώσουμε τις παρατηρήσεις μας στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτήν την διαδικασία αν επιλύσουμε προβλήματα στους δήμους που έχουν πλεονάζον προσωπικό σε σχέση με τους δήμους που έχουν μεγάλη έλλειψη προσωπικού, δεδομένου ότι μέχρι το 2016 απαγορεύονται οι προσλήψεις».

Σε άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι η εθελοντική κινητικότητα έχει στόχο τον εξορθολογισμό της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού στους ΟΤΑ, που θα αντικαταστήσει το χαοτικό καθεστώς των μετατάξεων, και αφορά τους δήμους που αποδεδειγμένα έχουν πλεονάζον προσωπικό και αυτούς που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η εθελοντική κινητικότητα θα βοηθήσει τους ΟΤΑ ως εξής: «Με τους περιορισμούς προσλήψεων που υπάρχουν λόγω της αναλογίας «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις», δυναμικοί Δήμοι στερούνται την ευκαιρία ανάπτυξης λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Για παράδειγμα Δήμος της Β. Ελλάδας ενώ έχει ταμειακό περίσσευμα ώριμα σχέδια για την τέλεση αναπτυξιακών έργων προς όφελος των πολιτών και της τοπικής οικονομίας δεν μπορεί να προσλάβει 3 μηχανικούς και 2 project managers για τα συγκεκριμένα έργα».