Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, έχοντας υπόψη το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα, καθώς και τις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που απορρέουν από το παραπάνω πρόγραμμα και έχουν σχέση με τον εμβολιασμό και τη σήμανση των ποιμενικών σκύλων που έχουν στην κατοχή τους ενημερώνει για τα παρακάτω:

- Απαραίτητη προϋπόθεση για να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι άδειες διακίνησης (υγειονομικά πιστοποιητικά όπως σφαγής ζώων κλπ) των ζώων της εκτροφής τους θα πρέπει μαζί με την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία να προσκομίσουν τα βιβλιάρια υγείας ή τα διαβατήρια των ποιμενικών σκύλων που έχουν στην κατοχή τους καθώς και τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση τους.

- Όσον αφορά τα βιβλιάρια υγείας ή τα διαβατήρια ποιμενικών σκύλων, σ’αυτά θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού τους κατά της λύσσας, το εμβολιακό σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε καθώς και η υπογραφή / σφραγίδα του κτηνιάτρου που διενήργησε τον εμβολιασμό.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (μη προσκόμισης του βιβλιαρίου /διαβατηρίου, ελλιπή συμπλήρωση των βιβλιαρίων/διαβατηρίων, απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης, δεν θα χορηγούνται οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες.