Παρουσίαση και διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Δύο Φύλων Δήμου Ηρακλείου 2014-2016 πραγματοποιήθηκε στις 5/2/2014 με εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων από την κοινωνία των πολιτών με στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα της ένταξης της ισότητας των δύο φύλων.

Η κατάρτιση και υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης αποτελεί υλοποίηση της δημόσιας δέσμευσης που ανέλαβε ο Δήμος Ηρακλείου υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων, συνυπογράφοντας, στις 7 Νοεμβρίου 2011, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπ. Εσωτερικών εκπονήθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των δύο Φύλων. Το Σχέδιο Δράσης καθορίζει τις προτεραιότητες, τις ενέργειες και τα μέσα που αναλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου για την περίοδο 2014-2016, προωθώντας την επίτευξη της πραγματικής ισότητας στην πράξη. 

Οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα και εξειδικεύονται στο Σχέδιο Δράσης, στοχεύουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων προς όφελος όλου του εύρους των ασκούμενων πολιτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η στόχευση της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας έχει ως αφετηρία ότι η Ισότητα των Φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες, καθώς και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των δύο φύλων στο Δήμο Ηρακλείου για την περίοδο 2014-2016 στηρίζεται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιοτήτων, ως ακολούθως :

· Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής

· Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού

· Τοπική οικονομική ανάπτυξης και απασχόληση

· Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

Ο Δήμος Ηρακλείου αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως προς την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις τοπικές υποθέσεις και την αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου, εφαρμόζοντας το Ελληνικό Σύνταγμα σύμφωνα με το οποίο «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» και «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών» καλεί σε διαβούλευση και κατάθεση απόψεων σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των δύο Φύλων.

Το σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.heraklion.gr/municipality/isotita ενώ απόψεις μπορούν να κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 11/2/2014.