Με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της αλλοίωσης των γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων, ειδικότερα στις κατεχόμενες περιοχές, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι εφαρμόζονται οι πρόνοιες του τροποποιητικού Νόμου περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Αλλοίωση γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων.

6.(1) Πρόσωπο το οποίο εκδίδει, εισάγει, κυκλοφορεί, προσφέρει, διανέμει ή εμπορεύεται στη Δημοκρατία χάρτες, βιβλία ή άλλα έγγραφα, συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένα, στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών της Δημοκρατίας αποτυπωμένα διαφορετικά από αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή από αυτά που περιλαμβάνονται στο Τοπωνυμικό Λεξικό διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και όλα τα έγγραφα του αδικήματος υπόκεινται σε κατάσχεση και καταστροφή.

 
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Τοπωνυμικό Λεξικό» σημαίνει τον ολοκληρωμένο κατάλογο (“Gazetteer”) όλων των γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική γλώσσα, ο οποίος κατατέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στο Πέμπτο Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων, που έγινε στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1987».


newpost.gr