Συνεχίζεται η ανάκαμψη του ΟΤΕ, όπως φαίνεται από τα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και δωδεκάμηνο του 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Από τα οικονομικά μεγέθη προκύπτει ότι ο όμιλος ΟΤΕ σημείωσε:

• Ισχυρές ταμειακές ροές (€734 εκατ. το 2013) και καθαρός δανεισμός μειωμένος στο μισό (€1,5 δισ.)

• Αύξηση στα έσοδα το Δ’ τρίμηνο χάρη στις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας και την ανάκαμψη της RomTelecom

• Μεγάλη αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2013

• Σταθερή μείωση των Λειτουργικών Εξόδων με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.800 εργαζομένων στα προγράμματα εθελουσίας ΟΤΕ

• 5% αύξηση των επενδύσεων το 2013 για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα

Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ μπορείτε να τα δείτε εδώ