Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή στις 12-3-2014 , το σχέδιο νόμου , όπου μεταξύ άλλων προβλέπονται έκτακτα δρομολόγια εαν γίνει διακοπή της τακτικής ακτοπλοικής σύνδεσης "για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απαγόρευση απόπλου", εννοώντας σαφώς τις απεργίες της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Υπενθυμίζεται πως αρκετές φορές στο παρελθόν οι αγρότες της Κρήτης, είχαν ζητήσει να επιτραπεί η δρομολόγηση πλοίου το οποίο θα μεταφέρει τα αγροτικά προιόντα, τονίζοντας ότι δεν θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους απεργούς ναυτικούς, αλλά τα Κρητικά κηπευτικά δεν μπορούν να αποτελούν "μέσο πίεσης".

Έτσι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας προβλέπονται και τα εξής:

"Άρθρο 25

Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας

1.Για τη διασφάλιση της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας, όταν διακόπτεται η τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των ηπειρωτικών λιμένων και των νησιών, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απαγόρευση απόπλου, εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

2. Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας εκτελείται από πλοία τα οποία είναι ήδη δρομολογημένα και περιλαμβάνει συνδέσεις, οι οποίες εξυπηρετούνται από δρομολογημένα, κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, πλοία.

3. Τα πλοία και τα πληρώματα τους υποχρεούνται στην εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

4. α. Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), το οποίο συγκαλείται εκτάκτως όταν προκύπτει επείγουσα κοινωνική ανάγκη ή ανάγκη η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία καθορίζονται τα εξής:

αα. το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας

ββ. τα πλοία τα οποία θα εξυπηρετούν τα δρομολόγια, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του πλοιοκτήτη για αντικατάσταση πλοίου

γγ. ο αριθμός και η συχνότητα των δρομολογίων ανά κατεύθυνση

δδ. το χρονικό σημείο από το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της χειμερινής και της θερινής περιόδου

β. το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις συνθήκες τακτικής και ομαλής ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

5. α. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο ενδέκατο του ν.2932/2001 (Α’ 145).

β. Η άρνηση συμμόρφωσης του πλοιάρχου ή του πληρώματος με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 245 και επόμενα του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ.187/1973 Α’ 261)."