Οι ιδιοκτήτες/χρήστες αρδευτικών εγκαταστάσεων που, ως δικαιούχοι αγροτικού τιμολογίου, έλαβαν πρόσφατα από τη ΔΕΗ ειδοποίηση για να υποβάλλουν Δελτίου Νο 1 που εκδίδεται από την υπηρεσία μας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Μπορούν να προσέρχονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Γραφείο Νο 5- για την έκδοση Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) μόνο στις περιπτώσεις:

 Που έχουν άδεια χρήσης νερού σε ισχύ
 Που έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης νερού μέχρι 15-01-2014, προσκομίζοντας αποδεικτικό της πρωτοκόλλησης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται μέχρι την 15η Μαΐου 2014, στους αντίστοιχους ΔΗΜΟΥΣ για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.). Η εγγραφή αυτή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού. Η διαδικασία αδειοδότησης μετά την 15η Μαΐου 2014 μένει να οριστεί.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. δεν αποτελεί αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού και σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται δελτίο Νο 1.

Για πληροφορίες σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Όαση Αγιάς, τηλ. 2821346516. Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργατζή Ελευθερία.