Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά χρονολογική σειρά για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας 2014 στην ΠΕ Χανίων έχουν ως ακολούθως:

1. Για την διενέργεια «διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων δολωματικών από εδάφους ψεκασμών των ελαιοδένδρων» στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2014 έχουν ως εξής :

- 19/02/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων.
- 20/02/2014 Δέσμευση Πίστωσης
- 24/02/2014 Αποστολή προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) για δημοσίευση.
- 25/02/2014 Δημοσίευση της προκήρυξης στον ηλεκτρονικό και έντυπο Ημερήσιο Τύπο.
- 28/02/2014 Δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ τ. ΔΔΣ.
- 07/04/2014 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό. Κατατέθηκαν έξι (6) φάκελοι που αφορούσαν όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εκτός από τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αποκορώνου για τις οποίες δεν κατατέθηκε προσφορά.
- 08/04/2014 Διενέργεια διαγωνισμού α΄ στάδιο (αξιολόγηση δικαιολογητικών).
- 11/04/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης α΄ σταδίου.
- 28/04/2014 Διενέργεια διαγωνισμού β΄ στάδιο (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών).
- 29/04/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης β΄ σταδίου
- 07/05/2014 Αποστολή σχεδίων συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκδοση σχετικής Πράξης.

Μεταξύ της δημοσίευσης στην Ε.Ε.Ε.Ε. και της διενέργειας του διαγωνισμού έγινε σύντμηση της προθεσμίας (παρ. 5 & 6 άρθρου 32 Π.Δ. 60/2007). Οι λοιπές προθεσμίες δημοσίευσης τηρήθηκαν αυστηρά.
Όσον αφορά στον Δήμο Αποκορώνου:

- 29/04/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης επαναληπτικού διαγωνισμού για τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αποκορώνου
- 05-06/05/2014 Δημοσίευση προκήρυξης στον ηλεκτρονικό και έντυπο ημερήσιο τύπο
- 09/05/2014 Δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ τ. ΔΔΣ.
- 27/05/2014 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό.
- 28/5/2014 Διενέργεια διαγωνισμού
Και στην περίπτωση αυτή μεταξύ δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ και της διενέργειας του διαγωνισμού έγινε σύντμηση της προθεσμίας.

Παράλληλα με τον παραπάνω διαγωνισμό προκηρύξαμε «διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας» στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2014. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά χρονολογική σειρά για το διαγωνισμό αυτό έχουν ως εξής :

- 19/02/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων.
- 20/02/2014 Δέσμευση Πίστωσης
- 24/02/2014 Αποστολή προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) για δημοσίευση.
- 25/02/2014 Δημοσίευση της προκήρυξης στον ηλεκτρονικό και έντυπο Ημερήσιο Τύπο.
- 28/02/2014 Δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ τ. ΔΔΣ.
- 19/02/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων.
-01/04/2014 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό. Κατατέθηκαν δύο (2) φάκελοι που αφορούσαν όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εκτός από τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σφακίων.
- 02/04/2014 Διενέργεια διαγωνισμού α΄ στάδιο (αξιολόγηση δικαιολογητικών).
-11/04/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης α΄ σταδίου.
- 24/04/2014 Διενέργεια διαγωνισμού β΄ στάδιο (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών).
- 29/04/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης β’ σταδίου
- 09/05/2014 Διενέργεια διαγωνισμού γ΄ στάδιο (απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σφακίων).
- 07/04/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης γ΄σταδίου.

Σε αμφότερους τους διαγωνισμούς οι εγκριτικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθησαν στις αμέσως συνεχόμενες και διαδοχικές συνεδριάσεις αυτής.

Σημειώνεται ότι η κατανομή πίστωσης για την κάλυψη δαπανών Δακοκτονίας που ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2751/10-02-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντόμευση των διαδικασιών που έπρεπε να τηρηθούν.