Στη δημοσιότητα έδωσε ο οργανισμός τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων στο πλαίσιο του προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2014.

Οι Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και Πίνακα από την Τρίτη, 03.06.2014 και ώρα 8:00 (πρωϊνή), μέχρι την Πέμπτη, 05.06.2014, και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).

Η κατάθεση δικαιολογητικών που τυχόν συνοδεύουν την ηλεκτρονική ένσταση των δικαιούχων προς απόδειξη των ισχυρισμών τους πρέπει να γίνει στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΟΑΕΔ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, 05.06.2014, και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η αιτιολογία αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι «Μη προσκόμιση Δικαιολογητικών», οι δικαιούχοι οφείλουν απαραιτήτως εκτός από την ηλεκτρονική τους ένσταση να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, προκειμένου να εξετασθούν οι ενστάσεις τους.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ