Την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο Διοίκησης στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Προγράμματος LIFE10 ENV/GR/000622 και του έργου «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - WASP Tool».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως πρωταρχικό στόχο την εφαρμογή δράσεων πρόληψης και ελαχιστοποίησης της παραγωγής στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο και ειδικά στην Π.Ε. Χανίων, στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης και της ορθής πρακτικής που εφαρμόζει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).