Κατατέθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, από τους υποψηφίους με τον συνδυασμό «Αριστερή Αυτοδιοικητική Συνεργασία Κρήτης», ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογών της 8.10.2014 της Π.Ε.Δ. Κρήτης, κατά του πρακτικού της παραπάνω επιτροπής, με το οποίο ανακήρυξε τους αντιπροσώπους της ΠΕΔ Κρήτης για την ΚΕΔΕ.

Με την ένσταση ζητείται η ακύρωση του πρακτικού κατά το μέρος που ανακήρυξε τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Κρήτης στην Κ.Ε.Δ.Ε., και να δοθεί στο συνδυασμό «Αριστερή Αυτοδιοικητική Συνεργασία Κρήτης» μία έδρα, την οποία θα καταλάβει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος, Ιωάννης Σαρρής.

Η ένσταση:

"Εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογών της 8.10.2014 της Π.Ε.Δ. Κρήτης

ΕΝΣΤΑΣΗ

1. Του συνδυασμού «Αριστερή Αυτοδιοικητική Συνεργασία Κρήτης»,
2. Αθανασάκη Αριστείδη του ………., κατοίκου Ηρακλείου, ……………
3. Ανδρουλάκη Εμμανουήλ του ……………, κατοίκου ……….., …………………
4. Καλουδιώτη Μαρίας του ………., κατοίκου Ηρακλείου, ………….
5. Κουρούση ………………………
6. Λυγερού Ηλία του Σταύρου, κατοίκου Ηρακλείου, Βιάννου 17, επικεφαλής του συνδυασμού αυτού,
7. Σαρρή Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Χανίων, Εθνικής Αντιστάσεως 20, πλειοψηφίσαντος συμβούλου και απάντων υποψηφίων του συνδυασμού «Αριστερή Αυτοδιοικητική Συνεργασία Κρήτης»

ΚΑΤΑ

του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής που ανακήρυξε τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Κρήτης στην Κ.Ε.Δ.Ε.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν στον τύπο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής εξελέγησαν για την Κ.Ε.Δ.Ε. 6 εκπρόσωποι από το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση Δήμων Κρήτης», 4 εκπρόσωποι από το συνδυασμό «Αγωνιστική Συνεργασία Δήμων Κρήτης», και ουδείς από το συνδυασμό μας.

Κατά του πρακτικού αυτού ενιστάμεθα νομίμως και ζητούμε την ακύρωσή του, καθώς ο υπολογισμός δεν έγινε κατά τον προβλεπόμενο από τα άρθρα 25 και 9 π.δ. 75/2011 τρόπο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 25 §6 για την εκλογή των εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στην Κ.Ε.Δ.Ε. εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 9. Η αναλογική εφαρμογή του άρθρου αυτού όμως έγκειται μόνον στον τρόπο υπολογισμού των εδρών και όχι στο διαχωρισμό των συμβούλων σε συμβούλους της πλειοψηφίας και συμβούλους της μειοψηφίας, καθόσον παρόμοιος διαχωρισμός προβλέπεται μόνον στο άρθρο 9 και όχι στο άρθρο 25. Κατά συνέπεια, η αληθής έννοια του άρθρου 25 είναι ότι η ανάδειξη των εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στην Κ.Ε.Δ.Ε. γίνεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 9 §§ 6, 7, και ως εκ τούτου κάθε συνδυασμός έπρεπε να εκλέξει τους παρακάτω εκπροσώπους:

«Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση Δήμων Κρήτης»:
67 (αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων συνδυασμού)/125 (συνολικός αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων) = 0,536 Χ 10 (αριθμός εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε.) = 5,36 - εκλέγει 5 εκπροσώπους – υπόλοιπο 0,36

«Αγωνιστική Συνεργασία Δήμων Κρήτης»:
50/125 = 0,4 Χ 10 = 4 – εκλέγει 4 εκπροσώπους – υπόλοιπο 0

«Αριστερή Αυτοδιοικητική Συνεργασία Κρήτης»:
6/125 = 0,048 Χ 10 = 0,48 – δεν εκλέγει εκπρόσωπο – υπόλοιπο 0,48, και λαμβάνει την αδιάθετη έδρα, καθώς έχει μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο (0,48 έναντι 0,36 του συνδυασμού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση Δήμων Κρήτης» και 0 του συνδυασμού «Αγωνιστική Συνεργασία Δήμων Κρήτης»).

Παρά ταύτα, η Εφορευτική Επιτροπή ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας εσφαλμένα το νόμο, κατένειμε τους εκπροσώπους στην Κ.Ε.Δ.Ε. κατά διαφορετικό τρόπο, κάνοντας διαχωρισμό σε συμβούλους πλειοψηφίας, στην οποία έδωσε τα 3/5 των εκπροσώπων, δηλαδή 6 εκπροσώπους συνολικά, και μειοψηφίας, στην οποία έδωσε τα 2/5 των εκπροσώπων, δηλαδή 4 εκπροσώπους, εκείνους του συνδυασμού «Αγωνιστική Συνεργασία Δήμων Κρήτης». Με τον τρόπο αυτό στέρησε από το συνδυασμό μας μία έδρα, την οποία δικαιούμαστε και έπρεπε να καταλάβει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος, Σαρρής Ιωάννης.

Επειδή νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της παρούσας τόσον ο συνδυασμός μας, όσον και ο Ηλίας Λυγερός, ως επικεφαλής και υποψήφιος του συνδυασμού, αλλά και ο Ιωάννης Σαρρής ως υποψήφιος και πλειοψηφίσας σύμβουλος, ο οποίος δικαιούται να καταλάβει τη μία έδρα που κέρδισε ο συνδυασμός μας στις εκλογές.

Επειδή έως σήμερα δεν έχουμε λάβει επίσημη πληροφόρηση για τα αποτελέσματα των εκλογών για την Π.Ε.Δ. Κρήτης, ούτε το σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία δικαιούμαστε να ζητήσουμε να μας χορηγηθούν επισήμως.

Επειδή με την παρούσα μας εξουσιοδοτούμε άπαντες τον Ηλία Λυγερό του Σταύρου προκειμένου να καταθέσει την παρούσα ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
Επειδή η παρούσα μας είναι νόμιμη, βάσιμη και εμπρόθεσμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, και ιδίως του δικαιώματός μας να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για να αναγνωριστεί η ανωτέρω εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 9 π.δ. 75/2011

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα μας.

Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής κατά το μέρος που ανακήρυξε τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Κρήτης στην Κ.Ε.Δ.Ε., και να δοθεί στο συνδυασμό μας μία έδρα, την οποία θα καταλάβει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος, Ιωάννης Σαρρής.

Να μας χορηγηθεί επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών

Συνημμένα υποβάλλουμε και μεγάλο αριθμό πρακτικών διαφόρων Εφορευτικών Επιτροπών άλλων Π.Ε.Δ., όπου η ανακήρυξη των εκπροσώπων έγινε με τον προτεινόμενο από το συνδυασμό μας τρόπο.

Ηράκλειο 14.10.2014
Οι ενιστάμενοι

Αθανασάκης Αριστείδης
Ανδρουλάκης Εμμανουήλ
Καλουδιώτη Μαρία
Κουρούσης ………………………
Λυγερός Ηλίας
Σαρρής Ιωάννης"