Η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας για το ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραμμα Intelligent Energy

«Οικοδόμηση δεξιοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια- Από τον σχεδιασμό στην παρακολούθηση (Covenant Capacity)»

διοργανώνεται την Τρίτη και την Τετάρτη στις 09:00 π.μ. στο ξενοδοχείο «Atrion» (Ι. Χρονάκη 9, 71202 Ηράκλειο) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Ενεργειακό Κέντρο).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 19 συμμετέχοντες Οργανισμοί. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Ενεργειακό Κέντρο.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τοπικών / περιφερειακών πολιτικών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση ενέργειας.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της ευρείας ανταλλαγής εμπειριών σε επίπεδο πολιτικής και θα υλοποιηθεί με τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη μεταφορά ορθών πρακτικών μεταξύ των εταίρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη στήριξη των μικρών και μεσαίων δήμων, ώστε να συμμετάσχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Αναλυτικά, στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

• Το Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης (Ελλάδα)
• ICLEI – Δίκτυο Τοπικών Αρχών για την Κλιματική Αλλαγή
• Οι Δήμοι του Κλίματος «Klimatkommunerna» (Σουηδία)
• Ο Εσθονικός Περιφερειακός και Τοπικός Οργανισμός Ανάπτυξης (Εσθονία)
• Ο Οργανισμός για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Προστασία Περιβάλλοντος του Δήμου Βουκουρεστίου (Ρουμανία)
• Η εταιρία Sogesca (Ιταλία)
• Ο Εθνικός Οργανισμός Επιμόρφωσης Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Φιλανδία)