Ο διακανονισμός των οφειλών και οι δόσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζονται ως εξής:

• Κεφαλαιοποιημένες οφειλές μέχρι την 31/12/2010.

• Μηνιαία καταβολή δόσης –έναντι της συνολικά κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής– ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.

• Για οφειλέτες των οποίων το ποσό της συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ συνολικά, το καταβλητέο μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.

• Στην περίπτωση κατά την οποία το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού (π.χ. επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα), το καταβλητέο μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80% αντίστοιχα (για συνολική οφειλή άνω των 300.000 ευρώ) της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.

 Όσον αφορά τον ΟΑΕΕ

 Το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα ευρώ.

Σε περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον Οργανισμό ως εισφορά θεωρείται αυτή που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που βρίσκονταν κατά τον χρόνο διακοπής της ασφάλισής τους. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι ασφαλισμένοι που θα προσέλθουν στις υπηρεσίες και θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον νέο διακανονισμό θα πρέπει να έχουν πληρώσει το πρώτο δίμηνο του 2011.

express