Επιδότηση ενοικίου /συγκατοίκησης έως 500 ευρώ για δύο έτη θα μπορούν να λάβουν οι κάτοικοι της Λευκάδας, της Κεφαλληνίας, της Ιθάκης και της Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015. Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση που υπέγραψαν στις 23 Μαΐου και δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξανδρος Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκης και ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης. Σύμφωνα με την απόφαση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα στο επόμενο εξάμηνο ενώ η συνολική δαπάνη περίπου 1.785.000 ευρώ θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η επιδότηση ενοικίου /συγκατοίκησης, που θα χορηγείται στους δικαιούχους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ τον μήνα για μεμονωμένα άτομα, 350 ευρώ τον μήνα για οικογένειες μέχρι και 3 ατόμων, 400 ευρώ για οικογένειες 4 ατόμων και 500 ευρώ για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

Επίσης, η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.

Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά 1 μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο και αυτή του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση απόφασης δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης, ενώ για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή η ημερομηνία της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή η ημερομηνία που θα αναγράφεται ως έναρξη διαμονής στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνατούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνιδιοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν διέμεναν μόνιμα σε αυτή και δεν προτίθενται να διεκδικήσουν επιδότηση τότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πληγείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της.

Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα 2 χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για 6 μήνες.
Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης έως και δύο χρόνια. Εάν διέμεναν στην πληγείσα κατοικία ως φιλοξενούμενοι (χωρίς να κατοικεί σε αυτή ο ιδιοκτήτης) σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης για 6 μήνες. Για την απόδειξη των προαναφερόμενων απαιτείται και η προσκόμιση του Ε2 του 2015 του ιδιοκτήτη.

Τρεις μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει η καταβολή της εν λόγω επιδότησης έστω και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διαστημάτων δύο χρόνων.

Δεν δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν τα παραδώσουν.

Πηγή: capital.gr