Από το Γραφείο του Δημάρχου γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), 2) τις υπ΄αριθμ. 1/2011 και 531/2011 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, 3) την αριθμ. 1038/13-9-2011 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής της αριθμ. 19631/13-9-2011 παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Φουλεδάκη Μενέλαου καθώς και 4) τα προβλήματα τις ανάγκες και τους στόχους του Δήμου Αγίου Νικολάου αποφασίζει να ορίσει ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίου Νικολάου, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρή Μιχαήλ για το χρονικό διάστημα από 14-9-2011 έως 31-8-2013 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

* Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
* Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
* Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης
* Την ευθύνη των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και την συνεργασία με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων (Αγ. Αντώνιου, Βουλισμένης, Βρυσών, Καρυδίου, Καστελλίου, Λατσίδας, Νικηθιανού, Φουρνής και Χουμεριάκου) για επίλυση προβλημάτων τους
* Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
* Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων

• Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών Β) Συμπληρώνει την υπ΄αριθμ. 1/2011 απόφαση Δημάρχου ως παρακάτω: Μεταβιβάζει και αναθέτει στον Αντιδήμαρχο Αικατερινάκη Εμμανουήλ: - Την εποπτεία του τομέα υγεία πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Γ) Τροποποιεί την παράγραφο Β του αποφατικού της 531/2011 απόφασής του ως παρακάτω:

Β 1: Στον Αντιδήμαρχο Αικατερινάκη Εμμανουήλ : - Την εποπτεία του ΠΑΟΔΑΝ - Την εποπτεία του ΟΚΥΔΑΝ Δ) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ. 1/2011 και 531/2011 αποφάσεις Δημάρχου.