Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη σύμβαση για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό και διαχείριση παράκτιου χώρου του Δήμου Χερσονήσου .

Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 19,999,80 €, τα οποία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου Χερσονήσου. Η διάρκεια του έργου είναι 8 μήνες και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η διεύρυνση των χαρακτηριστικών της παράκτιας ζώνης του Δήμου Χερσονήσου, με σκοπό την τεκμηριωμένη αναγνώριση, ανάλυση και αξιολόγηση σειράς προτεινόμενων παρεμβάσεων/ μέτρων/ δράσεων προς επίτευξη των εξής στόχων:

·  την ενίσχυση του ρόλου του Δήμου Χερσονήσου ως τουριστικό προορισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

·  την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της εδαφικής συνοχής μεταξύ των διαφόρων χωρικών ενοτήτων του Δήμου μέσω της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης των επιμέρους περιοχών  ανάλογα με τα προέχοντα φυσικά, παραγωγικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους με παράλληλη ενθάρρυνση εναλλακτικών και ήπιων μορφών τουριστικής ανάπτυξης,

· τη διαφύλαξη – προστασία του περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, την αποκατάσταση και ανάδειξη των ευαίσθητων στοιχείων της φύσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου,

· την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης

· τον σχεδιασμό δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των παράκτιων περιοχών

· την προώθηση της οικολογικής δόμησης και εναλλακτικών μορφών μετακίνησης

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου τόνισε ότι η παράκτια ζώνη αποτελεί την πλέον δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη ζώνη του Δήμου Χερσονήσου πάνω στην οποία έχει στηριχθεί η βάση της οικονομίας της περιοχής εδώ και δεκαετίες.

Η διαχείριση του παράκτιου χώρου, που περιλαμβάνει ακτογραμμή που ξεπερνά τα 35 χιλιόμετρα είναι ζωτικής σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική του συνόλου του νέου Δήμου Χερσονήσου. Για τον λόγο αυτό καθίσταται προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής η εκπόνηση ενός σχεδίου με αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης σε τοπικό επίπεδο.

 Η ανάδειξη και η αξιοποίηση αυτού του φυσικού και πλουτοπαραγωγικού πόρου σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική φροντίδα αποτελεί όχι μόνο επιθυμητή δράση αλλά αναγκαιότητα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύει η χώρα.