Το αίτημα για κατάργηση της επιβαλλόμενης από τον νόμο υποχρέωσης όλων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων να διεξάγουν τις φορτοεκφορτωτές τους εργασίες αποκλειστικά και μόνο από φορτοεκφορτωτές (Ν. 1254/1949), διατυπώνει με σχετική επιστολή ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας. Η επιστολή απευθύνεται στον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και κοινοποιείται στην Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Κώστα Σκανδαλίδη, υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνεται στην προτεινόμενη τροπολογία " Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, υφίστανται σημαντική οικονομική επιβάρυνση από την υποχρέωσή τους, να χρησιμοποιούν φορτοεκφορτωτές ξηράς, για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων τους, εντός των επαγγελματικών τους χώρων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 1254/49 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων νόμων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1082/1980.....

Είναι εμφανές από τις παραπάνω διατάξεις, ότι οι ΑΣΟ αναγκάζονται να πληρώνουν τους φορτοεκφορτωτές ξηράς για όλα τα εμπορεύματα που εκφορτώνουν ή παραδίδουν, παρά το γεγονός ότι μπορούν να ενεργούν το σύνολο των φορτοεκφορτώσεών τους, με ίδια μέσα και επομένως με μικρότερο κόστος. 

Άλλωστε, οι ιδιώτες-ανταγωνιστές των ΑΣΟ διενεργούν τις φορτοεκφορτώσεις των εμπορευμάτων τους με ίδια μέσα, με αποτέλεσμα την άνιση από πλευράς νόμου μεταχείριση σε βάρος των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και την νόθευση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού." 

Διαβάστε ΕΔΩ  ολόκληρη την σχετική επιστολή και την προτεινόμενη τροπολογία