Μια αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή στο Ελαιοκομικό Μητρώο.

Η εγγραφή στο μητρώο είναι αναγκαία με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και είναι απαραίτητη για την ασφάλιση των ελαιοδέντρων, για την υποβολή Α.Ε.Ε. (Ο.Σ.Δ.Ε.) καθώς και για την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Για την εγγραφή στο Μητρώο ο παραγωγός απευθύνεται στα κατά τόπους γραφεία Αγροτικής Οικονομίας, όπου και συμπληρώνει την σχετική αίτηση ή μεταφορτώνει την αίτηση και την προσκομίζει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα κατά τόπους γραφεία Αγροτικής Οικονομίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Δ/νσης Μητρώων του ΥπΑΑΤ.

Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση για κάθε μεταβολή (φύτευση νέων δένδρων, εκρίζωση υπαρχόντων, τροποποίηση έκτασης, μεταβίβαση) που επέρχεται στο ελαιοτεμάχιό του.

Μετά τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος των δηλώσεων, από κλιμάκια της Υπηρεσίας μας, για την ταυτοποίηση των τεμαχίων και την αποτύπωσή τους στον ορθοφωτοχάρτη.

Τέλος ακολουθεί η εκτύπωση του Μητρώου και η ειδοποίηση του παραγωγού για την παραλαβή του.

Τονίζεται ότι το Ελαιοκομικό Μητρώο θα πρέπει να φυλάσσεται σε καλή κατάσταση από τον παραγωγό και να αποφεύγεται η απώλειά του, καθώς ο μεγάλος αριθμός ελαιοπαραγωγών του νομού καθιστά δύσκολη την συνεχή αναπαραγωγή τους.

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάποιον που δεν είναι εγγεγραμμένος στο Ελαιοκομικό Μητρώο είναι τα εξής:
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού
Φωτοτυπία Τίτλου κατοχής ελαιοτεμαχίου (γίνεται δεκτό και θεωρημένο από την ΔΟΥ έντυπο Ε9, εφόσον αναγράφεται το δηλούμενο αγροτεμάχιο). Στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενων ελαιοτεμαχίων, εκτός του ενοικιαστηρίου προσκομίζεται και ο τίτλος ιδιοκτησίας ή το Ε9 του ιδιοκτήτη του τεμαχίου.
Υπεύθυνη Δήλωση μεταβίβασης (εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση)
Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής μεταβίβασης (εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση).