Την πρόταση του για συγχωνεύσεις και συνενώσεις σχολικών μονάδων απέστειλε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, ύστερα από δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, η περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με τους Δ/ντες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξειδίκευσαν τα κριτήρια του Υπουργείου, έλαβαν υπόψη τους τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και κατέληξαν σε συγκεκριμένη πρόταση διαλόγου με τους Δήμους του Νομού μας.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το 1/θέσιο Δημ. Σχολείο Γωνιών να συνενωθεί με το 6/θέσιο Δημ. Σχολείο Μοχού, το οποίο μπορεί να αναβαθμιστεί σε 7/θ.

2)Το 6/θ Δημ.Σχολείο Γουρνών να αναβαθμιστεί σε 9/θ.

3)Το 6/θ Δημ.Σχολείο Επισκοπής να αναβαθμιστεί σε 7/θ.

4)Το Δημ.Σχολείο Σγουροκεφαλίου να συνενωθεί με το Δημ. Σχολείο Επισκοπής, αν εξασφαλισθούν οι κτιριακές υποδομές.

5)Η ίδρυση του 6/θ Δημ. Σχολείου Καρτερού, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί κτίριο μέχρι την ανέγερση του νέου διδακτηρίου του σχολείο.

Επίσης ζητείται να εξεταστεί το κτιριακό πρόβλημα που υπάρχει στο 12/θ Δημ. Σχολείο Γουβών εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του μαθητικού δυναμικού και της έλλειψης χώρων και αιθουσών.

"Αν εξασφαλίσουμε κτίριο στην πρώην Αμερικανική Βάση θα μπορούσαμε να ιδρυθεί ένα νέο σχολείο για να καλύψει τια ανάγκες της περιοχής" - αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση του δημοτικού συμβουλίου, ενώ παράλληλα ζητείται να εξεταστεί το στεγαστικό πρόβλημα των Δημοτικών Σχολείων Κοκκίνη Χάνι και Επισκοπής, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών.

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημέρωσε ότι η πρόταση που απεστάλη στο Υπουργείο και στο σημείο που αναφέρεται στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Χερσονήσου, προβλέπει τη διατήρηση όλων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) και συγκεκριμένα αναφορικά με το Λύκειο Μοχού προτείνει να λειτουργήσει και για τη σχολική χρονιά 2011-2012, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε στη διάθεση της και αξιολόγησε ,ως Δ/νση ,στο πλαίσιο της εγκυκλίου και των κριτηρίων που αυτή θέτει, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις τυπικές και ουσιαστικές για τη λειτουργία του σχολείου.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2005, με την 52847/Δ4/30-5-2005 Υπουργική Απόφαση το Λύκειο Μοχού συγχωνεύτηκε με το Λύκειο Μαλίων. Από τότε μέχρι και σήμερα η λειτουργία του συνεχίζεται με τη διαδικασία της ανάκλησης και μη εφαρμογής της παραπάνω σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ο Δήμαρχος στη συνέχεια αναφορικά με τα υφιστάμενα και λειτουργούντα σχολεία του Δήμου, πρότεινε τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Ειδικότερα για το Λύκειο Μοχού ανέφερε, ότι πρέπει να προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η οριστική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 52847/Δ4/30-5-2005 Απόφασης του, η οποία συγχώνευσε τη συγκεκριμένη μονάδα με το Λύκειο Μοχού και να λειτουργήσει στο μέλλον, ως αυτοτελής Σχολική Μονάδα.

Προτείνεται επίσης η διατήρηση του 1/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Γωνιών, γιατί κατά κύριο λόγο οι γονείς δεν έχουν πεισθεί για τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της απόφασης κατάργησης του και μάλιστα εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για την εξασφάλιση των λειτουργικών δαπανών για τη μεταφορά των παιδιών τους.

Για το Δημοτικό Σχολείο Σγουροκεφαλίου, εκφράζεται η άποψη ότι είναι εντελώς ακραία και ατεκμηρίωτη η πρόταση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγχώνευση του με το Δημοτικό Σχολείο της Επισκοπής. Ως επιχείρημα προβάλλεται η ελλιπής κτιριακή υποδομή του σχολείου της Επισκοπής, που δεν μπορεί να στεγάσει επιπλέον τμήματα.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα

1.Τη διατήρηση όλων των υφισταμένων Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του κ. Δημάρχου.

2.Την οριστική ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης 52847/Δ4/30-5-2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία συγχωνεύτηκε το Λύκειο Μοχού με το Λύκειο Μαλίων. Η συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα πρέπει να λειτουργήσει αυτοτελώς για τους παρακάτω λόγους:

α.Ο συνολικός αριθμός των μαθητών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού, υπερβαίνει τους 300 μαθητές.

β.Την επόμενη διετία, από τα επίσημα στοιχεία, προβλέπεται αύξηση των μαθητών του Λυκείου και θα φθάσουν τους (70).

γ.Οι συνθήκες μεταφοράς των μαθητών στο πλησιέστερο Λύκειο δεν είναι ομαλές, λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου.

δ.Οι δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών, λόγω αύξησης των αναγκών και του μεταφορικού έργου δεν είναι διασφαλισμένη.

ε.Δεν υπάρχουν διαθέσιμες και κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις στη μεταφερόμενη σχολική μονάδα, σε αντίθεση με την επάρκεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του υφιστάμενου συγκροτήματος του Λυκείου Μοχού.

στ.Οι επιτυχίες των μαθητών του Λυκείου Μοχού σε Πανεπιστημιακές Σχολές και μάλιστα σ΄ αυτές που είναι πρώτης προτίμησης, αποδεικνύουν ότι επιτελείται ουσιαστική δουλειά και το επίπεδο και το περιεχόμενο σπουδών είναι σε υψηλά επίπεδα.

ζ. Η Δημοτική Κοινότητα Μοχού αποτελεί ένα δυναμικό ορεινό οικιστικό σύνολο που επηρεάζει και στηρίζει το σύνολο των οικισμών της ευρύτερης περιοχής της Λαγκάδας του Δήμου μας και θα πρέπει με κάθε τρόπο οι πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή και να διασφαλίσουν τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ενδοχώρα.

η. Η διασπορά των υποδομών κάθε κατηγορίας και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, πρέπει να κατανέμονται και να χωροθετούνται με τη λογική της δημοτικής αποκέντρωσης συμβάλλοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο στην προώθηση και διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης .

1. Την ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Π.Α.Λ.) στο Δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα στις Γούρνες της έδρας του Δήμου μας. Ο συγκεκριμένος τύπος σχολείου είναι σε άμεση συσχέτιση με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο

• Δίνει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

• Παρέχει επαγγελματική κατάρτιση με εύρος η οποία δεν απαξιώνεται με το χρόνο, αλλά αποτελεί βάση για τις μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς αλλαγές που σημειώνονται στη τεχνογνωσία.

• Έχει αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

4.Την αυτόνομη και αυθύπαρκτη λειτουργία του ΙΕΚ που είναι εγκατεστημένο στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών και τη λειτουργία του ως 2ου ΙΕΚ Ηρακλείου, όπως λειτουργούσε μέχρι τη σχολική χρονιά 2009-2010.

5.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υποβάλλει την παρούσα απόφαση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, για να προχωρήσουν στην έκδοση των σχετικών κατά νόμο διοικητικών πράξεων με σκοπό την υλοποίηση των προτάσεων μας.