Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Ανδρέα Αρτέμη ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Θεόδωρου Αριστοδήμου ο οποίος υπέβαλε χθες την παραίτησή του και την οποία παραίτηση το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε επίσης ομόφωνα τον κ. Ευδόκιμο Ξενοφώντος ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Αριστοδήμου για την αξιόλογη και πολύτιμη μακρόχρονη προσφορά του στο Συγκρότημα το οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για 17 χρόνια και στη συνέχεια ως Πρόεδρος για τα τελευταία 4 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεδέχθη επίσης την παραίτηση του κ. Μάνθου Μαυρομμάτη και εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την αξιόλογη και πολύτιμη προσφορά του στο Συγκρότημα το οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευταία επτά χρόνια.

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.

Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 573 καταστημάτων, από τα οποία 194 λειτουργούν στη Ρωσία, 187 στην Ελλάδα, 135 στην Κύπρο, 42 στην Ουκρανία, 10 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 6 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 11.175 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Μαρτίου 2012, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €38,66 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,85 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com