Η Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Ανταποδοτική ανακύκλωση χρησιμοποιημένων σχολικών βιβλίων και χαρτιού στα Σχολεία της Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2012-2013» καλεί αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ή/και ανακύκλωσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για:

τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων βιβλίων και χαρτιού από σχολικές μονάδες σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Κρήτης και την ανταποδοτική προσφορά σε χαρτί προς τα σχολεία.

Συγκεκριμένα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες θα αφορούν στην ανταποδοτική προσφορά προς τα σχολεία χαρτιού Α4. Στις υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να προσδιορίζεται ο ακέραιος αριθμός των δεσμίδων (500 φύλλων) χαρτιού Α4 ανά συλλεχθείσα ποσότητα σε βήμα 100kg, π.χ. 0-100, 100-200, 200-300kg κ.τ.λ.

Η συλλογή και η μεταφορά του υλικού καθώς και η παράδοση του νέου χαρτιού Α4 θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατόπιν συνεννόησης της προκριθείσας εταιρείας, των συμμετεχόντων σχολείων, της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους.

Παρέχεται η δυνατότητα, η συλλογή και η μεταφορά του υλικού από απομακρυσμένα σχολεία καθώς και η παράδοση του νέου χαρτιού Α4 να γίνεται σε αραιότερα χρονικά διαστήματα απ΄ό,τι στα υπόλοιπα.

Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά ως προς την ποσότητα του χαρτιού που θα ανταποδίδεται, αλλά με την συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

1. Τη δυνατότητα ζύγισης του παραληφθέντος χαρτιού κατά την παραλαβή του στο χώρο του σχολείου και την ταυτόχρονη παράδοση των αντιστοιχουσών δεσμίδων χαρτιού Α4,

2. Τη δυνατότητα εκ μέρους της εταιρείας να τοποθετήσει κάδους ξεχωριστής συλλογής χαρτιού στο χώρο των σχολείων.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικά χαρτιού, καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης, Μ. Μουσούρου 15 (4ος όροφος), Ηράκλειο, έως την Παρασκευή 21/12/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες, και για την παραλαβή από τους ενδιαφερόμενους της λίστας των σχολείων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν:

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης
Τηλ 2813 410118 και 123 κες Ε. Χατζηγιάννη και Μ. Κανδηλογιαννάκη