Από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι υπάλληλοι στο Δημόσιο θα καταταχθούν με βάση το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις δημόσιες υπηρεσίες.

Για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς θα ληφθεί υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. Τυχόν προϋπηρεσία που δεν έχει αναγνωρισθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, θα αναγνωρισθεί μετά την κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθμούς.

Από τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας αφαιρούνται τα εξής χρονικά διαστήματα:

• ο χρόνος της διαθεσιμότητας,
• ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που
κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που
κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών 3 μηνών,
• ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
• ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
• ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο
πραγματικής υπηρεσίας,
• ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
• το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα
για προαγωγή,
• χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή
χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του
υποβιβασμού.

Η κατάταξη διενεργείται ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:
Έτης Υπηρεσίας Βαθμός
0-3 ΣΤ
3-9 Ε
9-15 Δ
15-21 Γ
πάνω από 21 Β

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Έτη Υπηρεσίας Βαθμός
0-3 ΣΤ
3-9 Ε
9-15 Δ
15-23 Γ
πάνω από 23 Β

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Έτη Υπηρεσίας Βαθμός
0-3 ΣΤ
3-11 Ε
11-19 Δ
19-27 Γ
πάνω από 27 Β

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
Έτη Υπηρεσίας Βαθμός
0-3 ΣΤ
3-15 Ε
15-25 Δ
πάνω από 25 Γ


Παραδείγματα

•Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 20 έτη κατά την 1.1.2013, εκ των οποίων τα 5 έτη διανύθηκαν με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΠΕ και τα 15 έτη με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 5 +10 + 5/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 17,5 έτη. Άρα ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΠΕ. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 20 έτη, θα κατατασσόταν πάλι στο βαθμό Γ. Επομένως, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΠΕ.

Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 28 έτη κατά την 1.1.2013, εκ των οποίων τα 3 έτη διανύθηκαν με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΤΕ και τα 25 έτη με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 3 +10 + 15/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 20,5 έτη. Άρα ο εν λόγω υπάλληλος θα έπρεπε να καταταγεί στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΤΕ. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπάλληλος παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 28 έτη, θα κατατασσόταν στο βαθμό Β. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη της ανωτέρω ρύθμισης, ότι δηλαδή δεν μπορεί ο υπάλληλος να καταταγεί σε βαθμό χαμηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε στη χαμηλότερη κατηγορία, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθμό Β της κατηγορίας ΤΕ, αλλά χωρίς πλεονάζοντα χρόνο.real.gr