Πλεόνασμα 8,19 δισ. ευρώ κατέγραψε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 8,19 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 37 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 406 εκατ. ευρώ ή 4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011, σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 368 εκατ. ευρώ ή 18,9%.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 5,5%, που εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 1,6% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 59,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 47,5% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Πλεόνασμα 582 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 105 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2012 το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 157 εκατ. ευρώ ή 18,6% (Οκτώβριος 2012: 689 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2011: 846 εκατ. ευρώ) και της μικρότερης μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 52 εκατ. ευρώ ή 33% (Οκτώβριος 2012: 107 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2011: 159 εκατ. ευρώ).Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων βασίσθηκε στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,2%, ενώ οι αφίξεις μειώθηκαν επίσης κατά 8,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνεισέφεραν κατά 36,3% στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και αποτέλεσαν το 52,1% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 σημειώνεται μείωση κατά 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 7,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,391 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 3,38 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4,15 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 14,2%, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 7,9%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 14,6% και διαμορφώθηκαν στα 1,54 δισ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 8,8% και διαμορφώθηκαν στα 757 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1,41 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,9%. Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 32,9% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 970 εκατ. ευρώ και μείωση κατά 23,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 388 εκατ. ευρώ.

Τον Οκτώβριο του 2012, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 18,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 25,4% ή 76 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27, ενώ σημειώθηκε παράλληλα και μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 14,8% (Οκτώβριος 2012: 464 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2011: 545 εκατ. ευρώ).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στις 14.794 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 15.659 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 8.921 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,4%, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 5.873 χιλ., δηλ. αυξήθηκαν κατά 9,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 17,5% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 6,6%.

Ειδικότερα, μείωση κατά 17,7% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, μείωση κατά 15,3% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ αύξηση κατά 10,7% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 20,6% και διαμορφώθηκαν στις 865 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 26,1% και διαμορφώθηκαν στις 336 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο 2012 διαμορφώθηκε στις 1.311 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 42,9% και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 66,3%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 272 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 53,6%, ενώ και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 26,8% (Οκτώβριος 2012: 285 χιλ., Οκτώβριος 2011: 390 χιλ.).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από την Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 91,3%, από τη Γαλλία εμφάνισαν επίσης μείωση κατά 25,6%, ενώ και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 19%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 12,4%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν μείωση κατά 42,6%.

 

in.gr