Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε σε ερώτηση που είχε καταθέσει στο Κοινοβούλιο η Βουλευτής Χανίων Ευαγγελία Κουρουπάκη όπου εξέφραζε την ανησυχία του αγροτικού κόσμου του Νομού Χανίων – ιδιαίτερα των παραγωγών ελαιολάδου και πορτοκαλιών – ζητώντας την παρέμβαση της Πολιτείας προκειμένου να προστατευθεί το εισόδημά τους.

Για τον τομέα των οπωροκηπευτικών το Υπουργείο προτείνει δράσεις από τους τις οργανώσεις παραγωγών όπως:
• η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους, με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,
• η μείωση του κόστους παραγωγής,
• η προώθηση των προϊόντων τους,
• η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στην αγορά,
• η προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.,
για τις οποίες ενισχύονται σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών, η δράση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών μπορεί να επιτευχθεί και μέσω σχεδίων βελτίωσης, για ό,τι αφορά μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά και για παραγωγούς μέλη Οργανώσεων Παραγωγών με προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους κανόνες συμπληρωματικότητας, όπως προβλέπεται στο Μέτρο 1.2.1. : «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

Σημειώνεται ότι στην περιφέρεια Κρήτης παρατηρείται μία αυξητική τάση της οργάνωσης με νέες Οργανώσεις Παραγωγών το έτος 2010, κυρίως στον τομέα των λαχανικών.

Για το ελαιόλαδο ως ένα εθνικό προϊόν αλλά και με υψηλή βιολογική και διατροφική αξία προτείνει διάφορα μέτρα και δράσεις συμβατά με το Κοινοτικό Δίκαιο, όπως είναι:
• Η χορήγηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.
• Η εφαρμογή πολιτικής ποιότητας με στροφή σε πιστοποιημένα, ασφαλή και ανταγωνιστικά προϊόντα. Μέσα από τα προγράμματα ειδικής στήριξης, σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενισχύει τους παραγωγούς προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, οι οποίοι καλλιεργούν με συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας και παραδίδουν ελαιόκαρπο σε πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, από το δεύτερο έτος εφαρμογής του μέτρου, θα πρέπει να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HACCP. To ύψος της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 10.000.000 € ετησίως για τα έτη 2010, 2011 και 2012.
• Οι ενισχύσεις μέσα από τα προγράμματα δραστηριοτήτων των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) του Καν. (ΕΚ) 867/2008 της Επιτροπής [σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου], των φορέων του κλάδου για την εκπόνηση προγραμμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων ελαιοκομικών προϊόντων, την παροχή τεχνικής βοήθειας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, την ιχνηλασιμότητα και την πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα προγράμματα αυτά ξεκίνησαν πιλοτικά το 2003 και άρχισαν να εφαρμόζονται ουσιαστικά από την τριετία 2006-2009, όπου υλοποιήθηκαν 24 προγράμματα εργασίας ΟΕΦ, συνολικού ύψους κοινοτικής χρηματοδότησης 33.294.000 € την τριετία, με απορρόφηση που άγγιξε το 99%. Για την τριετία 2009-2012 τα προγράμματα συνεχίζονται σε 45 εγκεκριμένες ΟΕΦ, με το ίδιο ύψος κοινοτικής χρηματοδότησης την τριετία.
• Η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
• Η χρηματοδότηση των επενδύσεων για τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
• Τα προγράμματα προώθησης και προβολής του ελληνικού ελαιολάδου με ανάλογη χρηματοδότηση των φορέων του κλάδου.

Για τις ΑΣΟ (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις):
Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμίδων είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 14, του ίδιου νόμου, αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του συνεταιρισμού, στη διαχείριση της περιουσίας του και των υποθέσεών του και στην επιδίωξη του σκοπού του, είναι το διοικητικό συμβούλιο, ενώ σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 10, το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού είναι η γενική συνέλευση.

Επισημαίνεται ότι στις προθέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να δρομολογήσει την αναδιάρθρωση των Α.Σ.Ο., γενικά, με στόχο την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση του ρόλου τους στην Περιφέρεια και, γι’ αυτό το λόγο, θα προχωρήσει σε νομοθετική μεταρρύθμιση.

Οι Ομάδες Παραγωγών συνιστώνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και μπορούν να αναγνωρίζονται, κατόπιν αιτήσεώς τους, για προϊόντα που προβλέπονται στο κοινοτικό καθεστώς που ισχύει κάθε φορά.
Δυνατότητα να αναγνωρίζονται ως Ομάδα Παραγωγών έχουν νομικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα, που έχουν νόμιμα συσταθεί και λειτουργούν στη χώρα μας.

Για τις ασφαλιστικές εισφορές:
Σημειώνεται ότι ως μέση παραγωγή και ως μέση τιμή, λήφθηκαν υπ΄όψιν αυτές που χρησιμοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία 2005-2009 για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων στους παραγωγούς πορτοκαλιών του Νομού Χανίων, όπως και για τους υπόλοιπους Νομούς της χώρας.

Κατόπιν αυτών, ενδεχόμενη μείωση είτε της παραγωγής είτε της τιμής των πορτοκαλιών δεν υφίσταται. Το νέο σύστημα είναι δικαιότερο και για τους αγρότες αφού:
Ο παραγωγός πλέον θα καταβάλλει την εισφορά του απευθείας στον ΕΛΓΑ και, συνεπώς, θα εξαλειφθεί το φαινόμενο της εισφοροκλοπής, που συνέβαινε με το παλαιό καθεστώς, δηλαδή της παρακράτησης της εισφοράς μέσω των τιμολογίων διακίνησης των προϊόντων και της μη απόδοσής τους στον ΕΛΓΑ από τους ενδιάμεσους (εμπόρους, συνεταιρισμούς κ.λπ.).
Ο παραγωγός θα γνωρίζει εκ των προτέρων για ποια αξία προϊόντος είναι ασφαλισμένος και μέχρι ποιο ύψος.
Όλοι οι παραγωγοί θα ασφαλίζονται με τους ίδιους όρους και θα συνεισφέρουν το ίδιο και έτσι θα εξαλειφθούν οι ανισότητες που υπήρχαν και το φαινόμενο να αποδίδουν εισφορές κάποιοι παραγωγοί για καλλιέργειες που δεν πλήττονται συχνά από ζημιογόνα γεγονότα και να λαμβάνουν αποζημιώσεις κάποιοι άλλοι που δεν απέδιδαν ή απέδιδαν μειωμένες εισφορές.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι με το καινούργιο σύστημα όλες οι εισφορές των παραγωγών επιστρέφουν στους ίδιους με τη μορφή των αποζημιώσεων και δεν παρακρατούνται από κάποιους ενδιάμεσους, όπως πολλές φορές συνέβαινε με το παλαιό σύστημα στο παρελθόν.