Στις 14 Γενάρη του 2013 αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για την έναρξη του νέου Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (2η Δράση ΕΣΠΑ).

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση Μικρομεσαίες επιχειρήσεις , που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 20.000 € έως 300.000 €, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης είναι 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για τις μικρές.