Από 1.1.2013, ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας. Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

α) Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και εφεξής, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10, του ν.3863/2010, όπως διαμορφώνονται ως προς το χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 1.1.2015 και εφεξής, προστιθέμενων, ταυτόχρονα, 2 ετών στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας.
β) Από 1.1.2013, όλα τα ισχύοντα κατά την 31η.12.2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτά προβλέπονται), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος αυξάνονται κατά 2 έτη.

Υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι και 31.12.1992

10.500 ένσημα

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας, οι μεταβολές που επέρχονται από 1.1.2013 στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1, του άρθρου 143, του ν. 3655/2008 και την παρ. 1, του άρθρου 10, του ν.3863/2010 συνίστανται :

Α. στον ανακαθορισμό του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος από 1.1.2013 αναπροσαρμόζεται στα 12.000 ημερομίσθια.
Β. στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το οποίο από 1.1.2013 διαμορφώνεται στο 62ο έτος.
Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης.
Η αύξηση του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αποτυπώνεται αναλυτικά κατ’ έτος στον ακόλουθο πίνακα :

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των 10500 ημερών ασφάλισης  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση 
 2010  10.500  58
 2011  10.800  58
 2012  11.100  59
 2013  12.000  62
10.000 ένσημα
Για τους ασφαλισμένους/-ες που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης
 
α.         Ανακαθορίζονται από 1.1.2013 για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Ιδρύματος τόσο το όριο ηλικίας όσο και ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους σύνταξης και
β.         Ανακαθορίζεται από 1.1.2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων.
Συγκεκριμένα :
 
α.         Γυναίκες ασφαλισμένες :
Από 1.1.2013, το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης αυξάνεται στο 62ο και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται στις 12.000 ημέρες.
Σε ό,τι αφορά τη λήψη μειωμένης σύνταξης, από 1.1.2013, το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 60ο και, εν συνεχεία, το όριο αυτό σταδιακά προσαυξάνεται και καταργείται, μέσω της προσθήκης ενός εξαμήνου ανά έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, του ν. 3863/2010.
 
ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισης  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για πλήρη σύνταξη ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη κατά το μεταβατικό στάδιο της σταδιακής κατάργησης 
 2010   10.000   
 57   
 55 
 2011  10.400
 58
 56
 2012  10.800
 58,5
 56,5  
 2013  12.000
 62
  60   
 2014  12.000
 62
 60,5  
 2015  12.000
 62
 61
 2016  12.000
 62
 61,5
 2017  12.000  
 62
 ─
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.
 
β.         Άνδρες ασφαλισμένοι :
 
Το 63,5ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης μέχρι και 31.12.2012, ανακαθορίζεται από 1.1.2013, στο 67ο, ενώ το 60ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας μειωμένης συνταξιοδότησης με τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, αυξάνεται από 1.1.2013 στο 62ο. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης. 

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισης  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη 
 2010  10.000  62  60
 2011  10.000
 63   60
 2012  10.000
 63,5   60
 2013  10.000
 67  62

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.
 
4.500 ένσημα
 
Για τις ασφαλισμένες του Ιδρύματος που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, οι μεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις της παρ.1α, του άρθρου 28, του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις παρ. 11 και 13, του άρθρου 10, του ν.3863/2010, αφορούν στο όριο ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης, το οποία, από 1.1.2013, αυξάνονται, αντίστοιχα, στο 67ο και 62ο έτος.

Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται πλήρη και μειωμένη σύνταξη, με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης, αντίστοιχα, του 60ου και 55ου έτους της ηλικίας.

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 60ου  έτους της ηλικίας  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για συνταξιοδότηση  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για πλήρη σύνταξη 
 2010  4.500  60
 2011  4.500  61
 2012  4.500  62
 2013  4.500  67
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 55ου  έτους της ηλικίας  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για συνταξιοδότηση  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη 
 2010  4.500  55
 2011  4.500  56
 2012  4.500  57
 2013  4.500  62

Μητέρες ανηλίκων
 
Για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών, αυξάνονται από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης, όπως αυτά είχαν ανακαθοριστεί με την παράγραφο 17, περ. β΄, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΈΤΟΣ συμπλήρωσης των 5.500 ημερών ασφάλισης   ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για συνταξιοδότηση ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη σύνταξη  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για μειωμένη σύνταξη 
 2010  5.500  55  50
 2011  5.500  57  52
 2012  5.500  60  55
 2013  5.500  67  62
 Η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω προϋποθέσεις, παρέχεται μόνο στην περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Παραδείγματα :
i.          Ασφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2012 συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης και συγχρόνως έχει ανήλικο παιδί, μπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας ή του 55ου έτους για μειωμένη.
ii.         Ασφαλισμένη μητέρα που συμπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, μπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας ή του 62ου έτους για μειωμένη.
 
Βαρέα και ανθυγιεινά
 
Για τους ασφαλισμένους/ -ες, που συνταξιοδοτούνται με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ανακαθορίζονται από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη. Συγκεκριμένα, τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008 και την παρ.2 του άρθρου 10 του  ν.3863/2010 ανακαθορίζεται σταδιακά από το 60ο & 9 μήνες το 2013 για πλήρη σύνταξη στο 62ο  και από το 58ο και 9 μήνες στο 60ο για μειωμένη.

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης με το όριο ηλικίας  που διαμορφώνεται κατά το έτος  συμπλήρωσης  των 10.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

ΈΤΟΣ συμπλήρωσης των 10.500 ημερών
ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που θα απαιτηθούν για
συνταξιοδότηση 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη              ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για μειωμένη 
 2010  10.500  55  53
 2011  10.500  55 & 9μήνες  53 & 9 μήνες
 2012  10.500  56 & 6 μήνες  54 & 6 μήνες
 2013  10.500  60 & 9 μήνες  58 & 9 μήνες
 2014  10.500  61 & 6 μήνες  59 & 6 μήνες
 2015  10.500  62  60

 Γυναίκες με ΒΑΡΕΑ
 
Για τις γυναίκες ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον 3.600 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εξ αυτών, 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, εναρμονίζεται, από 1.1.2013, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με το ισχύον - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου - όριο ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισμένους στον ΚΒΑΕ, δηλαδή το 62ο . 
Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον 3.600 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εξ αυτών, 1.000 τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
 
 
Υπαχθέντες  για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής
 
Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι/-ες της κατηγορίας αυτής, από 1.1.2013, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.

  ΕΤΟΣ  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΑΝΔΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ
(ασφαλισμένοι από 1/1/1993
 και μετά) 
 1/1/2011 έως 31/12/2012  40  60
 από 1/1/2013 και μετά  62
Για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών, αυξάνονται από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης

 ΈΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται  για συνταξιοδότηση  ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη σύνταξη ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για μειωμένη σύνταξη 
 2010  6.000  55  50
 2011  6.000  55  50
 2012  6.000  55  50
 2013  6.000  67  62
Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.
 
Παραδείγματα :
i.          Ασφαλισμένη που υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση ως μητέρα ανηλίκου κατά το έτος 2012, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συγχρόνως να έχει συμπληρώσει 6.000 ημέρες ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας, για πλήρη σύνταξη ή το 50ο έτος, για μειωμένη και να έχει και ανήλικο παιδί.
ii.         Ασφαλισμένη που υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση ως μητέρα ανηλίκου από το έτος 2013 και εφεξής, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συγχρόνως να έχει συμπληρώσει 6.000 ημέρες ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας, για πλήρη σύνταξη ή το 62ο έτος, για μειωμένη και να έχει και ανήλικο παιδί.
 
3.         Για τους ασφαλισμένους/-ες του Ιδρύματος, που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013, από το 65ο έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 67ο και από το 60ο έτος της ηλικίας, για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, στο 62ο.

ΕΤΟΣ   ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
 ΠΛΗΡΗΣ                    
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
 ΜΕΙΩΜΕΝΗ
 2012  4.500  65  60
 2013  4.500  67  62

4.         Για τους ασφαλισμένους-ες, που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, οι 3.375 σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα (άρθρο 24, παρ.3, του ν. 2084/1992) , το όριο ηλικίας αυξάνεται  από 1.01.2013, από το 60ο στο 62ο  έτος .
 

 ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΑΣ
 2012  4500 60 
 2013  62

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος/η, που συμπληρώνει 4.500 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3375 σε ΒΑΕ (άρθρο 24 παρ.3 του ν.2084), έως 31.12.2012 δικαιούται πλήρους σύνταξης στο 60ο έτος της ηλικίας, εφόσον το συμπληρώνει έως και 31.12.2012. Στην περίπτωση, ωστόσο, που συμπληρώνει το 60ο έτος μετά την 1.01.2013, το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 2 έτη και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.


skai.gr