Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», θα γίνει την Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 15.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.