Στο τέλος Μαρτίου λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός τουρισμός», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία) που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν νόμιμα.

Από τη διαδικασία αποκλείονται οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους με εξαίρεση τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού, επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών καθώς και τοπικοί σύλλογοι.

Οι τελευταίες μπορούν να συμμετάσχουν υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν ως εταίροι σε εταιρικό σχήμα μαζί με τουλάχιστον μία από τις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ 118).

Βασικοί στόχοι των επενδυτικών προτάσεων που θα κατατεθούν είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π. χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ), η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού και η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών με την τοπική παραγωγή.

Επιπλέον ζητούμενο θεωρείται η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η ενίσχυση της αειφορίας.

Πηγή: kykladesnews.gr