Ο Δήμος Ηρακλείου, θα προχωρήσει στην χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου – τύπου Β΄- για το έτος 2013.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου - συμπεριλαμβανομένων και καντινών - πλανόδιου ή στάσιμου σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα), να προσέλθουν στο Δήμο από 14/01/2013 μέχρι και 31/01/2013, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας πλανόδιου εμπορίου, θα πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την με αριθ. 14434/30-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, τύπου Β΄, που αφορούν το έτος 2013.
• Ανώτατος Αριθμός Αδειών Πλανόδιου Εμπορίου Τύπου Β΄ πενήντα (50) θέσεις που κατανέμονται ως εξής :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΑΣ

1

ΚΑΝΤΙΝΕΣ

5

Β’

2

ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

5

Β’

3

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

5

Β’

4

ΕΝΔΥΜΑΤΑ

5

Β’

5

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

5

Β’

6

ΜΠΑΛΟΝΙΑ

5

Β’

7

POP CORN, ΜΑΛΛΙ  ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΨΗΜΕΝΑ ΚΑΣΤΑΝΑ, ΨΗΜΕΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

10

Β’

8

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ  Η ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

10

Β’


• Ανώτατος Αριθμός Αδειών Στάσιμου Εμπορίου τριάντα πέντε (35) θέσεις σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) που κατανέμονται ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΑΣ

1

ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

5

Β’

2

POP CORN, ΜΑΛΛΙ  ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

5

Β’

3

ΚΑΝΤΙΝΕΣ

10

Β’

4

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ  Η ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15

Β’


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά την κατηγορία που θέλουν να συμμετέχουν και το είδος της δραστηριότητας τους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810-346678 και 2810-331286 (κ. Ξυδάκη Κατερίνα -κ. Κρίθινο Κων/νο και κ. Γιαμπαζολιά Μαρία).

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Κτίριο Παλιάς Λαχαναγοράς Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου) και από το πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως ισχύει.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου ή με συστημένη επιστολή, στη δ/νση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ 71202.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα , είναι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου τα δύο (2) τελευταία χρόνια (απαιτείται μόνο για την κατηγορία του πλανόδιου εμπορίου) και πληρούν επιπλέον τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται τα ίδια με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994).

Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ :

1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση

2. Βεβαίωση του Δήμου από την οποία να προκύπτει η από διετίας μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου στο Δήμο Ηρακλείου (μόνο στην περίπτωση του πλανόδιου εμπορίου) .

3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

4. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους 2011.

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, εφόσον ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις εξής κατηγορίες προσώπων:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 ?a),

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

(η) άτομα απε-ξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Διευκρινίζουμε ότι:

1. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

α) των τειχών και πυκνοκατοικημένων περιοχών και όχι κοντά σε οβελιστήρια και παρεμφερή καταστήματα σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων Επίσης η απόσταση μεταξύ των θέσεων εγκατάστασης των καντινών που θα χορηγηθούν δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 100 μέτρων.

β) των περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.

γ) η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων.


ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ :

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

1. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου.

2. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα
με τους νόμους 4045/1960(47Α΄) και 1642/1986 (125 Α΄).

3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν.

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν.

5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για μεταφορά και διάθεση τροφίμων, ποτών.

6. Ειδικά για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών απαιτείται έκθεση της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου θα αναφέρει ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

7. Μισθωτήριο θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ ή Συμβόλαιο

8. Βεβαίωση από την αρμόδια εκάστοτε υπηρεσία, ότι η εγκατάσταση της καντίνας δεν δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

9. Αποδεικτικό είσπραξης του προβλεπόμενου ετήσιου Δημοτικού Τέλους

10. Δημοτική Ενημερότητα.
Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου επί των σχετικών αιτήσεων ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους, για τη χορήγηση της οριστικής άδειας.