Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπενθυμίζει στους Υπεύθυνους των Επιχειρήσεων Ζωοτροφών, καθώς επίσης και στους Υπεύθυνους πτηνο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που παράγουν σύνθετες Ζωοτροφές για ιδιοκατανάλωση, ότι, εντός του Ιανουαρίου του 2013, θα πρέπει να καταθέσουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (στην Αγυιά), την δήλωση Στοιχείων Παραγωγής & Εμπορίας σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα τους για το έτος 2012.

Η μη εμπρόθεσμη κατάθεση των δηλώσεων αυτών επιφέρει ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2422 / 28-11-2008.

Έντυπα δηλώσεων διατίθενται από την Υπηρεσία μας. Πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα 28213-46560 και 28213-46562.