Στην θέσπιση του Σώματος Πιστοποιημένων Εισηγητών (ΣΠΕ) προχωρεί το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να επιταχύνει την απονομή συντάξεων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», με τη μεσολάβηση του Σώματος Πιστοποιημένων Εισηγητών θα απονέμονται στους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων συντάξεις- εξπρές μέσα σε έναν μήνα.

Εκτιμάται ότι η σχετική ρύθμιση θα αρχίζει να εφαρμόζεται από την άνοιξη και στόχος είναι να απονέμεται προσωρινή σύνταξη- εξπρές σε ένα ποσό που θα πλησιάζει το πραγματικό ακόμα και στο 90%-95% ενώ με την έκδοση της οριστικής απόφασης θα γίνεται η εκκαθάριση. Ειδικότερα :

-Σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα εκδίδεται πρώτη συνταξιοδοτική πράξη μέχρι την τελική πράξη έκδοσης για την απονομή της σύνταξης. Θα εκδίδεται εντός 20 ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης και η αρχική σύνταξη θα χορηγείται εντός 30 ημερών από την έκδοση της πρώτης συνταξιοδοτικής πράξης.

-Το ποσό της σύνταξης που θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την πρώτη συνταξιοδοτική πράξη θα συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που θα προκύψει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής σύνταξης.

-Όταν ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου δεν είναι ακριβή, θα αναζητηθούν τα ποσά των συντάξεων που εισπράχθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η επιστροφή των ποσών θα γίνεται άτοκα.

-Οι ασφαλισμένοι θα καταθέτουν την αίτηση συνταξιοδότησής τους στο Σώμα Πιστοποιημένων Εισηγητών (ΣΠΕ) το οποίο συστήνεται γι΄ αυτό τον σκοπό και θα βρίσκεται στο τμήμα απονομής σύνταξης κάθε ασφαλιστικού φορέα.

-Το ΣΠΕ θα αποτελείται από υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οι οποίοι θα έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απονομής συντάξεων. Έργο του θα είναι μεταξύ άλλων ο έλεγχος εγκυρότητας των παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση και η σύσταση του συνταξιοδοτικού φακέλου του ασφαλισμένου.

-Προβλέπεται ότι η εμπρόθεσμη έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης αποτελεί υποχρέωση των πιστοποιημένων εισηγητών, καθώς απόκλιση από τις καθοριζόμενες προθεσμίες θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, ο υποψήφιος συνταξιούχος περιμένει κατά κανόνα από 6 έως 14 μήνες για να πάρει τη σύνταξη εφόσον είναι ασφαλισμένος σε ένα Ταμείο και από 8 μήνες μέχρι και δυόμισι χρόνια εφόσον είναι ασφαλισμένος σε δύο ή περισσότερα Ταμεία.

in.gr