Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την απόφαση υπ. αριθ. Δ17γ/01/27/ΦΝ 440/6-2-2013 ενέκρινε τη δημοπράτηση του υποέργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι – Βαθειανού Κάμπου», συνολικού προϋπολογισμού 3.080.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί μέρος του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Κ. Χάνι – Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός» που προγραμματίζει η ΔΕΥΑΧ, με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.