Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, μέσω της πώλησης του 51% των μετοχών της εταιρίας, δημοσίευσε την Πέμπτη το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα «που θα πρέπει να αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα κριτήρια προεπιλογής που παρατίθενται στην Πρόσκληση», όπως αναφέρεται.

Τα κριτήρια του ΤΑΙΠΕΔ είναι η νομική, χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα «που απαιτείται για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής στην ΕΥΑΘ» και θα αποτελέσουν «τη βάση της διαδικασίας αξιολόγησης» των υποψηφίων.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, «οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν… θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας», με την οποία «θα λάβουν λεπτομερές πληροφοριακό τεύχος», ενώ θα έχουν:

- Πρόσβαση σε εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης,

- εκθέσεις ελέγχου που έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό του πωλητή,

- σχέδιο Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών και σχέδιο Συμφωνίας Μετόχων, και

- σχέδιο τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, «η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί εντός περίπου 3 - 4 μηνών από την ημέρα που οι προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενοι θα προσκληθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης».

«Κατόπιν επιλογής του Προτιμητέου Επενδυτή και έκδοσης τυχόν αναγκαίων εγκρίσεων από το Ταμείο καθώς και της έκδοσης έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ταμείο και ο Προτιμητέος Επενδυτής θα συνάψουν την Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών και τη Συμφωνία Μετόχων» αναφέρεται στο κείμενο του διαγωνισμού.

Ανάμεσα στα κριτήρια, ζητείται από κάθε ενδιαφερόμενο να διαθέτει για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη ίδια κεφάλαια 80 εκατ. ευρώ και μέσο δανεισμό που να μην είναι ανώτερος από συντελεστή 5,50 επί των Κερδών Προ Τόκων Φόρων & Αποσβέσεων (EBITDA).

Ακόμη, οι εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου (private equity firms) εξαιρούνται από τα εν λόγω χρηματοοικονομικά κριτήρια «ωστόσο θα πρέπει να διαθέτουν κεφάλαια που δεν έχουν δεσμευθεί ή διατεθεί για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ», σημειώνεται.

Στα τεχνικά κριτήρια ζητείται ειδική εμπειρία σε διαχείριση, σχεδιασμό, λειτουργία και συντήρηση:

- Υποδομών και υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων, συμπεριλαμβανομένης επεξεργασίας διάθεσης υποπροϊόντων και,

- συστημάτων μέτρησης κατανάλωσης, τιμολόγησης και είσπραξης εσόδων.

Επίσης, θα πρέπει να αποδειχθεί προηγούμενη εμπειρία υπρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε «ένα ενιαίο σύστημα που εξυπηρετεί πληθυσμό τουλάχιστον 500.000 κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών», ενώ «προς αποφυγή αμφιβολιών, η άθροιση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού διαφορετικών συστημάτων ή εταιριών ή πόλεων, δεν επιτρέπεται», αναφέρεται.

Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ είναι οι HSBC Bank plc, Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, Hyder Consulting (UK) Ltd, Allen & Overy LLP, και PotamitisVekris Law Partnership.


tovima.gr