Στην αποπληρωμή οφειλών του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ύψους 250 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη Μαρτίου προσανατολίζεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ωστόσο γραφειοκρατικά προβλήματα καθυστερούν την εξόφληση των χρεών προς τους προμηθευτές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι έτοιμες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, να δρομολογήσουν τις διαδικασίες μεταβίβασης των πιστώσεων προκειμένου να πληρωθούν οφειλές παρελθόντων ετών.

Σημειώνεται πως τα 250 εκατ. ευρώ που θα καταβάλει εντός των επομένων ημερών ο ΕΟΠΥΥ είναι το ποσό που έχει προκύψει μετά το κούρεμα των οφειλών. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις υπολειπόμενες οφειλές, προ ΦΠΑ, του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Διαγνωστικά Κέντρα − Εργαστήρια:

α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 10%

β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 15%.

2. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%.

3. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:

α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 10%

β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 15%

4. Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, μοσχεύματα, τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής, κ.α.).

5. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης 10%.

6. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 2%.

Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, με την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιμολογίου και υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.


in.gr