Διευκρινίσεις  για τον υπολογισμό της σύνταξης με αναλυτικά παραδείγματα παρέχονται σε εγκύκλιο του Οργανισμού  Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Για  ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (ηλικία και έτη ασφάλισης) σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1.1.2011 ως 31.12.2014 το ετήσιο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών όπως αυτές ισχύουν.

Δηλαδή ο υπολογισμός του ποσού σύνταξης για το χρόνο μετά το 2013 θα γίνεται με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις περιπτώσεις που από τις καταστατικές διατάξεις θα προκύπτει μεγαλύτερο ποσοστό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1°

Ασφαλισμένος ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1975 ως 31.02.2013 και είναι γεννημένος το 1950 καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης τον 3° του 2013.0 ασφαλισμένος μέχρι 31.12.2010 έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα (35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών). Επομένως ο υπολογισμός της σύνταξης του θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να έχουν εφαρμογή τα προαναφερθέντα διότι οι νέες διατάξεις ισχύουν για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2°

Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΕΒΕ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1984 ως 31.12.2013 και είναι γεννημένος το 1947 καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1/2014. Ο ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 αλλά από 1.1.2011 και μετά (ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης).

Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:
α) Για χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων
β) Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών ΟΑΕΕ δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό .

* Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2013 η απόδοση της Π07 κατηγορίας είναι 33,75 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π07 ως Η είναι 42,00 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΕΒΕ. Επομένως θα αποδοθεί το ποσό των 33,75 ευρώ κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3°

Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΑΕ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1983 ως 31.12.2014 και είναι γεννημένος το 1947 καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1/2015. Ο ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 αλλά από 1.1.2011 και μετά ( ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης)

Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:
α) Για χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων
β) Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής θα πρέπει να χορηγηθεί το ποσό των καταστατικών διατάξεων του πρώην ΤΑΕ (ΣΤ κατηγορία 28,54 ευρώ ) διότι είναι μικρότερο από το 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού.

* Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2014 η απόδοση της Π06 κατηγορίας είναι 31,56 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π06 ως ΣΤ είναι 28,54 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ. Επομένως θα αποδοθεί το ποσό των 28,54 ευρώ κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4°
Έστω ότι ο ανωτέρω ασφαλισμένος ζήτησε με αίτηση του την υπαγωγή του σε μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2013, την Π04.

Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:
α) Για χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων
β)
Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών ΟΑΕΕ δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό.

* Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2014 η απόδοση της Π04 κατηγορίας είναι 24,26 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π04 ως Ε είναι 25,11 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ. Επομένως θα αποδοθεί το ποσό των 24,26 ευρώ κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

Για την μηχανογραφική εφαρμογή των παραπάνω επισυνάπτεται η τελευταία σελίδα των ΔΕΣΣΑ (αρχικών ΤΑΕ,ΤΕΒΕ) στις οποίες υπάρχει πρόβλεψη για την καταχώριση του χρόνου από 1.1.2013 αναγράφοντας στο κενό την σχετική κατηγορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται βάσει των καταστατικών διατάξεων των πρώην ταμείων.

nextdeal.gr