Οι οφειλές ως 5.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Για μεγαλύτερες οφειλές, η εξόφληση μπορεί να γίνει μέχρι και σε 48 δόσεις.

Για οφειλές από 5.001 ευρώ έως και 75.000 ο ασφαλιστικός φορέας θα κρίνει εάν πράγματι υπάρχει αδυναμία εξόφλησης και αν υπάρχει βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Για ποσά από 75.001 εώς 300.000 ευρώ θα απαιτείται βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης, ενώ για μεγαλύτερα ποσά οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να εγγυώνται τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.


iemerisia.gr