Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται το δικαίωμα συμμετοχής των ιδιωτών Κτηνιάτρων στο Πρόγραμμα Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων.

Αναλυτικά, ενημερώνονται οι ιδιώτες κτηνίατροι του Νομού Χανίων ότι: σύμφωνα με την αρ.: 4888/130873/31-12-2012 Υπουργική Απόφαση, οι ιδιώτες κτηνίατροι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο ως άνω πρόγραμμα.

Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης κτηνίατρος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
β)αντίγραφο της έναρξης εργασιών ή τη σύμβαση με τον συνεταιρισμό,
γ)υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν ασχολείται στον εν γένει Δημόσιο Τομέα.
δ)Αντίγραφο ποινικού Μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων στα τηλέφωνα: 28213-46606, 46601, 46602.