Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει η τροποποίηση του νόμου Κατσέλη και πολλοί υπερχρεωμένοι διανειολήπτες αισθάνονται ότι έχουν "πελαγώσει" με τις νέες διατάξεις.

Η αγωνία για την τύχη των υποθέσεών τους, έχει κυριεύσει πολλούς δανειολήπτες οι οποίοι είχαν αρχίσει εξωδικαστική διαδικασία χωρίς να έχουν καταθέσει ακόμα αίτηση στο ειρηνοδικείο.

Με ανακοίνωσή της η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει τα εξής 10 σημεία που αλλάζουν στο νόμο Κατσέλη:

1) Δεν καταθέτουμε αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης, με προτάσεις στην Τράπεζα της οποίας είμαστε οφειλέτης

2) Συνεχίζουμε να αιτούμαστε βεβαίωση οφειλών από κάθε πιστωτικό Φορέα.

Οι Τραπεζικές Εταιρείες υποχρεούνται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

3) Προβλέπεται να πληρώνονται δόσεις από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας.

Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης.

Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

4) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα σχετικά με την περιουσία, τα κάθε φύσεως εισοδήματα, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις, και με υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία.

5) Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια, στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων (πώληση δανείων) σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα.

Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.

6) Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.

Επιπλέον, ορίζεται ότι με την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται η «ημέρα επικύρωσης» 2 μήνες μετά την κατάθεση.

Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών μηνών τα μέρη καλούνται να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν στο προτεινόμενο από τον οφειλέτη σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.

Κατά την περίοδο των δύο μηνών μέχρι την ημέρα της επικύρωσης, κατά την οποία τα μέρη διαπραγματεύονται επί του σχεδίου που υπέβαλε ο οφειλέτης, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στην νομική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και η λήψη καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του.

Ο οφειλέτης υποχρεούται ωστόσο να καταβάλει το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη)

7) Το δικαστήριο, εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος οφειλέτη, ρυθμίζει την ικανοποίηση των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις ανέρχονται μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να ρυθμίσει την οφειλή για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας και σε μεγαλύτερη των 20 ετών και μέχρι 35 ετών περίοδο, όταν η διάρκεια των συμβάσεων ήταν μεγαλύτερη των 20 ετών

8) Εάν μετά τη συζήτηση της αίτησης ο δικαστής κρίνει ότι ο οφειλέτης θα έπρεπε να καταβάλει υψηλότερες δόσεις (είτε κατά το αρχικό διάστημα των δύο μηνών κατά το οποίο το ύψος της δόσης προσδιορίστηκε από τον ίδιο τον οφειλέτη, είτε κατά το μεταγενέστερο διάστημα κατά το οποίο το ύψος της δόσης ορίστηκε από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του αρμόδιου δικαστηρίου), επιβάλλει στον οφειλέτη την υποχρέωση να εξοφλήσει εντόκως εντός ενός έτους τη διαφορά.

9) Ο Δανειολήπτης που βρίσκεται "στο μεταβατικό " στάδιο , έχει καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, αλλά δεν έχει εκδικαστεί, καλείται να πληρώσει δόση κατά την δική του πρόταση.

10) Δεν χρειάζεται πλέον βεβαίωση επιτυχίας ή αποτυχίας (καταργείται) από τον συνδράμοντα Φορέα, για να καταθέσει ο οφειλέτης αίτηση στο Ειρηνοδικείο.

Συμπερασματικά και ενημερωτικά αναφέρουμε ,προς όλους τους δανειολήπτες της Κρήτης ότι η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να στηρίζει, να ενημερώνει , να συμβουλεύει ,να καθοδηγεί και να συμπαραστέκεται, σε κάθε υπερχρεωμένο νοικοκυριό, που αιτήσει την συνδρομή της.

Για ενημέρωση στα τηλέφωνα 2821092306,2821092666 και 284202014