Αύριο Τρίτη 2 Ιουλίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

Εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογερής Νικόλαος και η Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος κα Μανασάκη Βιργινία ενώ παρουσίαση της μελέτης θα κάνει το αρμόδιο στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Καργάκη.