Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων, μείωση καθαρού δανεισμού σε μόλις 1,2 φορές το ΕΒΙTDA και βελτιωμένες επιδόσεις στη σταθερή τηλεφωνία, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, για το Β' τρίμηνο του 2013.

Αναλυτικότερα :

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

(Εκατ. € )

Bτρίμηνο 2013

Bτρίμηνο 2012

+/- %

Α΄εξάμηνο 2013

Α΄εξάμηνο 2012

+/- %

Κύκλος Εργασιών

1.002,5

1.097,0

-8,6%

1.968,7

2.189,4

-10,1%

EBITDA

346,6

380,2

-8,8%

688,4

765,8

-10,1%

Περιθώριο EBITDA %

34,6%

34,7%

-0,1μον

35,0%

35,0%

0μον

Προσαρμοσμένο* EBITDA

352,3

380,2

-7,3%

695,9

765,8

-9,1%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

35,1%

34,7%

+0,4μον

35,3%

35,0%

+0,3μον

Καθαρά Κέρδη

57,2

94,6

-39,5%

223,9

396,6

-43,5%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1167

0,1930

-39,5%

0,4568

0,8091

-43,5%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**

249,9

220,8

+13,2%

488,6

429,0

+13,9%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**

121,5

94,4

+28,7%

212,6

198,8

+6,9%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**

128,4

126,4

+1,6%

276,0

230,2

+19,9%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

** Εξαιρουμένων των ταμειακών εκροών για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και/ή επενδύσεις σε άδειες φάσματος

 Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες) όπως επίσης και το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Είμαστε υπερήφανοι για τα εξαιρετικά ανθεκτικά αποτελέσματα που καταγράψαμε το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς. Παρά τη μείωση των τελών διασύνδεσης, τον έντονο ανταγωνισμό στην ευρυζωνικότητα και την κινητή, τις συνεχιζόμενες πιέσεις από το οικονομικό περιβάλλον και τις πάγιες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των προγραμμάτων μας από το Ρυθμιστή τα έσοδά μας μειώθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς ενώ η λειτουργική μας κερδοφορία ενισχύθηκε. Η ανάκαμψη της σταθερής στην Ελλάδα συνεχίζεται με επιτυχία, με απόδειξη τη σημαντική ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA καθώς υλοποιούνται με επιτυχία οι πρωτοβουλίες μας μείωσης κόστους».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Globul και τις πρόσφατες ενέργειες που ολοκληρώνουν το πλάνο αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου, είμαστε στην καλύτερη χρηματοοικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών και μπορούμε, ακόμη πιο αποτελεσματικά, να εστιάσουμε στις δραστηριότητές μας και να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

 

(Εκατ, € )

B τρίμηνο 2013

B τρίμηνο 2012

+/- %

Α΄εξάμηνο 2013

Α΄εξάμηνο 2012

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

387,9

422,1

-8,1%

777,0

863,3

-10,0%

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

148,7

156,3

-4,9%

294,2

316,5

-7,0%

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

331,7

383,6

-13,5%

641,4

761,0

-15,7%

Κινητή Τηλεφωνία, Διεθνώς

131,5

135,1

-2,7%

257,2

272,8

-5,7%

Λοιπά

104,7

124,9

-16,2%

199,1

231,6

-14,0%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(102,0)

(125,0)

-18,4%

(200,2)

(255,8)

-21,7%

ΣΥΝΟΛΟ

1.002,5

1.097,0

-8,6%

1.968,7

2.189,4

-10,1%

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά

1,4

9,1

-84,6%

7,0

10,2

-31,4%

 Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)

Το Β’ τρίμηνο του 2013 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 8,6%, το μικρότερο ποσοστό μείωσης εσόδων των τελευταίων 4 τριμήνων. Συνεχίστηκε η πίεση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, λόγω της έντονης επίδρασης των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας τόσο στις δραστηριότητες της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας. Στην κινητή τηλεφωνία, σχεδόν τα 2/3 της μείωσης των εσόδων, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, οφείλονται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής. Εξαιρουμένων των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Β’ τρίμηνο του 2012 (αποενοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2013), τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά σχεδόν 4% το τρίμηνο.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ο ΟΤΕ συνέχισε να προσελκύει ένα σημαντικό ποσοστό των καθαρών νέων ευρυζωνικών συνδέσεων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η εταιρεία αναμένει ρυθμιστική έγκριση για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προσφορών της double-play, οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί από το λανσάρισμά τους το Μάιο του 2012. Παρά τις επιθετικές προσφορές του ανταγωνισμού και τη νέα πολιτική του ΟΤΕ για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει την απώλεια γραμμών. Οι υπηρεσίες VDSL του ΟΤΕ, που είχαν διατεθεί εμπορικά το Νοέμβριο του 2012, είχαν προσελκύσει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 περισσότερους από 25.000 συνδρομητές και η εταιρεία κατέγραψε ένα ακόμη τρίμηνο σημαντικής αύξησης του συνολικού αριθμού συνδρομητών τηλεόρασης.

Η ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αποτυπώνεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 10,6% και την αύξηση του περιθωρίου σε 34,2% (άνοδος 570 μονάδων βάσης σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους).

Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,9% το Β’ τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μια σημαντικά βελτιωμένη τάση σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής (Β’ τρίμηνο 2013: -5,5%, Α’ τρίμηνο 2013:
-24,0%).

Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες της Cosmote κατά το τρίμηνο οφείλεται στις σημαντικές μειώσεις των τελών τερματισμού στην κινητή, στο δύσκολο οικονομικό κλίμα και τον έντονο ανταγωνισμό.

Στις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, τόσο η Cosmote Ρουμανίας όσο και η AMC πέτυχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά μείωσης εσόδων το τρίμηνο.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €651,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2013, μειωμένα κατά 10,2%, σε σχέση με €725,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2012. Αυτή η σημαντική βελτίωση οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους του Ομίλου ΟΤΕ τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν συνολικά κατά 10,2% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 17,8% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 7,3% και διαμορφώθηκε στα €352,3 εκατ. Εξαιρουμένων των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Β’ τρίμηνο 2012, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA θα είχε μειωθεί κατά μόλις 1,3%.

Έχοντας καταφέρει για μια ακόμα φορά να μειώσει δραστικά τα κόστη, ο Όμιλος πέτυχε το Β’ τρίμηνο του 2013 περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA της τάξεως του 35,1%, σε σχέση με 34,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι χρεωστικοί τόκοι το Β’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε €69,4 εκατ., αυξημένοι κατά 36,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, το Β’ τρίμηνο του 2012 κέρδη που σχετίζονται με την επαναγορά ομολόγων, κάτω από την ονομαστική τους αξία, είχαν μειώσει τους χρεωστικούς τόκους κατά σχεδόν €14 εκατ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €252,0 εκατ. σε σχέση με €94,4 εκατ. το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, λόγω της πληρωμής €130 εκατ. για άδεια φάσματος στην Cosmote Ρουμανίας. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €32,1 εκατ., €17,5 εκατ. και €201,5 εκατ. αντίστοιχα.

Το Β’ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) ανήλθαν σε €249,9 εκατ., αυξημένες κατά 13,2% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012. Η επίτευξη ισχυρών ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της περιόδου οφείλεται στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης κατά €63,3 εκατ. Οι συνεχιζόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τις άδειες φάσματος στην κινητή και τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, ανήλθαν σε €128,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2013, αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012.

Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά €740,6 εκατ. ή κατά 23,1% σε σχέση με το τέλος Ιουνίου του 2012, και διαμορφώθηκε σε λιγότερο από €2,5 δις στο τέλος Ιουνίου του 2013. Ο δείκτης προσαρμοσμένου καθαρού δανεισμού προς το ΕΒΙTDA του τελευταίου δωδεκαμήνου του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε 1,7 φορές. Σε συνέχεια της είσπραξης από την πώληση της Globul (που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της οικονομικής περιόδου του Β΄τριμήνου 2013), ο δείκτης προσαρμοσμένου καθαρού δανεισμού προς το ΕΒΙTDA, σήμερα, διαμορφώνεται σε περίπου 1,2 φορές. Στις 30 Ιουνίου 2013, ο Όμιλος κατείχε υψηλής ρευστότητας βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία ύψους €93,3 εκατ., τα οποία περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.

Ο ΟΤΕ αναμένει συνέχιση της πίεσης στα έσοδα, τα επόμενα τρίμηνα, λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών, της μείωσης των εισοδημάτων από την υψηλότερη φορολογία και του έντονου ανταγωνισμού σε όλες του τις δραστηριότητες. Επιπλέον, η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις διαδοχικές μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και στις αρχές του 2013. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του κόστους και να επενδύει επιλεκτικά σε λύσεις που θα ενισχύσουν μελλοντικά τις ροές των εσόδων και την ικανοποίηση των πελατών. Η σημαντικά ενισχυμένη χρηματοοικονομική του θέση, επιτρέπει στον ΟΤΕ να εστιάσει στην υλοποίηση της στρατηγικής του σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση