Πρώτη ενημέρωση 10:06

Την νομιμότητα των πρακτικών της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής με την οποία ψηφίσθηκε ο Κώδικας Δικηγόρων αμφισβητεί η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου με επιστολή της προς όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Η κα Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν έγινε νόμιμα η ψηφοφορία, ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κ. Βιρβιδάκης αλλοίωσε τα πρακτικά και καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου να αποσύρει από το Γ Θερινό Τμήμα της Βουλής το νομοσχέδιο με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο απο την διαδικασία, όπου ο κ.Βιρβιδάκης - ως πρόεδρος της επιτροπής - φαίνεται απλώς να διαβάζει το κείμενο της απόφασης σαν να έχει ήδη γραφτεί, χωρίς να περιμένει απαντήσεις απο τους παρευρισκόμενους βουλευτές και αδιαφορώντας παντελώς για τις διαμαρτυρίες της κας Κωνσταντοπούλου.


Η επιστολή της Ζ. Κωνσταντοπούλου έχει ως εξής:

"Κύριοι,

τα συνημμένα φερόμενα ως "αδιόρθωτα πρακτικά" είναι πλαστά. Όλο το τμήμα της ψηφοφορίας έχει αλλοιωθεί, και εμφανίζονται "πολλοί βουλευτές" να ψηφίζουν "δεκτό, δεκτό" σε κάθε άρθρο του Κώδικα Δικηγόρων, ενώ στην πραγματικότητα στην αίθουσα παρίσταντο μόνον 3 βουλευτές (Ι. Κεφαλογιάννης, Ζ. Κωνσταντοπούλου, Θ. Τζάκρη), εκ των οποίων οι πρώτος και τρίτη παρέμειναν σιωπηλοί σε ολόκληρη τη διάρκεια της "ψηφοφορίας", παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μου και την κατ' επανάληψη διατυπωθείσα ένστασή μου για την ακυρότητα της διαδικασίας και το ψευδές της διαπίστωσης ότι "το άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία". 

Όχι μόνον έχουν εισαχθεί ψευδώς καταγραφές περί "πολλών βουλευτών" που δήθεν ψηφίζουν θετικά σε κάθε άρθρο, αλλά και έχουν διαγραφεί από τα πρακτικά όλες οι παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μου, αλλά και η αρνητική ψήφος μου, ώστε στα πρακτικά βεβαιώνονται πράγματα που δεν έλαβαν χώρα. Η πλαστότητα προκύπτει ευθέως από τη μαγνητοσκόπηση της συνεδρίασης, την οποία έχω στη διάθεσή μου. 

Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής "Έκθεση", στην οποία ψευδώς φέρονται να έχουν ψηφισθεί τα άρθρα του Νομοσχεδίου, υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κυριάκο Βιρβιδάκη και τον Γραμματέα της Επιτροπής Γεώργιο Γεωργαντά, αμφότερους βουλευτές της Ν.Δ., εκ των οποίων ο δεύτερος δεν ήταν καν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της "ψηφοφορίας". 

Η Έκθεση συνιστά ψευδή βεβαίωση. Το Νομοσχέδιο δεν μπορεί να εισαχθεί στην Ολομέλεια, διότι κανένα άρθρο του δεν ψηφίσθηκε στην Επιτροπή. 

Σε χθεσινή επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία της Βουλής, μου δηλώθηκε ότι η αλλοίωση των πρακτικών έγινε με εντολή του Προέδρου Κυριάκου Βιρβιδάκη. Και τούτο, μολονότι και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τον ενημέρωσα ότι τυχόν σύνταξη ψευδούς έκθεσης συνιστά ψευδή βεβαίωση.

Κάθε περαιτέρω ενέργεια για προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια συνιστά σφετερισμό της νομοθετικής εξουσίας.

Το παρόν θα κοινοποιηθεί σε κάθε αρμόδια αρχή. Κάθε εμπλεκόμενος καλείται να άρει τις συνέπειες της αξιόποινης αυτής συμπεριφοράς που συνιστά εσωτερική υπονόμευση της δημοκρατίας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλείται να αποσύρει άμεσα το Νομοσχέδιο από την Ολομέλεια. Άλλωστε και με την ιδιότητά του ως δικαστικού, γνωρίζει ότι η αλλοίωση του πολιτεύματος είναι αξιόποινη πράξη".

Τι ορίζει ο κανονισμός της Βουλής

Ο κανονισμός της Βουλής για την ψηφοφορία στις επιτροπές ορίζει τα εξής:

1. H φανερή ψηφoφoρία στις επιτρoπές γίνεται μόνo με ανάταση τoυ χεριoύ.
2. Σε περίπτωση ισoψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφoφoρία και μετά νέα ισoψηφία η διάταξη ή τo ζήτημα πoυ τέθηκε σε ψηφoφoρία απoρρίπτεται.
3. Oι επιτρoπές απoφασίζoυν με απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα τρίτo (1/3) τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών τους.
4. Σε περίπτωση πoυ δεν υπάρχει o απαιτoύμενoς ελάχιστoς αριθμός Boυλευτών για να ληφθεί απόφαση o Πρόεδρoς της επιτρoπής μπoρεί να διακόψει τη συνεδρίαση για δύo ώρες. Mετά την επανάληψη της συνεδρίασης η επιτρoπή απoφασίζει με απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα τέταρτo (1/4) τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών της.
**5. Οι διαρκείς επιτροπές όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά το άρθρο 70 παρ. 2 του Συντάγματος αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των μελών τους.
**6. Η διαρκής επιτροπή που επιλαμβάνεται της συζήτησης και ψήφισης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου κατά το άρθρο 72 παρ. 2 του Συντάγματος μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται μετά γραπτή πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) του όλου αριθμού των μελών της και με την προβλεπόμενη από το άρθρο 72 παρ. 3 του Συντάγματος πλειοψηφία και χωρίς να διακόψει τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισής τους, να παραπέμψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με την αρμοδιότητά της στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη σχετική συζήτηση μετέχουν ο πρώτος από τους Βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση παραπομπής στην Ολομέλεια και ένας από τους αντιλέγοντες, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας.
**7. Η απόφαση της Ολομέλειας που αποδέχεται την κατά την προηγούμενη παράγραφο αμφισβήτηση συνεπάγεται την εξυπαρχής συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου από αυτή.
Στη συζήτηση στην Ολομέλεια μετέχουν ένας από τους Βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση παραπομπής και ένας από τους αντιλέγοντες, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας.

* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
** Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και αναριθμήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής [καταργήθηκε η παρ. 5]