Ανακοινώνεται, έπειτα από την αρ.πρωτ. Δ29/Φ.11/Γ.Π. οικ 28149/1116/28-08-2013 (Φ.Ε.Κ. 2182/13 τ.Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση και την αρ.πρωτ.Δ29α/Φ.11/Γ.Π. οικ31924/1249/30-09-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης, η Χορήγηση και η Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2013 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α. ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομα με Αναπηρία άνω του 67/%, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνης:

α)Ελληνικής υπηκοότητας,
β)Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε.,
γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),
ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3959/59 ΦΕΚ201/Α) και έχουν παθολογοανατομικό πρόβλημα αναπηρίας τουλάχιστον 67%

ΕΦΟΣΟΝ το συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προστατευόμενο μέλος που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).

- Οι ολικά τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος.

Β. ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 50% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ

Άτομα με Αναπηρία άνω του 67/%, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνης:

α)Ελληνικής υπηκοότητας,
β)Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε.
γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),
ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3959/59 ΦΕΚ201/Α) και έχουν παθολογοανατομικό πρόβλημα αναπηρίας τουλάχιστον 67%

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της. Όσο αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή και το  διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η  πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.

2β. Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας,  μπορούν να τις προσκομίσουν εναλλακτικά.

2γ. ‘Ατομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού  Φορέα ή Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και την διάρκεια ισχύος της.

2δ. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, Δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι  Εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται  γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη  νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.

2ε. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑμεΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από  ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες για την έκδοση νέας κάρτας ή τρεις (3) για τα άτομα που δικαιούνται κάρτα συνοδού (ολικά τυφλοί και ΒΝΚ με ΔΝ<30)

6. Οι Δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινωνίας θα προσκομίσουν επίσης Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος έτους 2012 της οικείας Οικονομικής Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση).

7. Βιβλιάριο Υγείας Ασφαλιστικού Φορέα

- Τα Δελτία Μετακίνησης του έτους 2012 λήγουν την 15η Νοεμβρίου 2013

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται κάθε Τρίτη Τετάρτη & Πέμπτη από 09:00 έως 13:00 στα Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ζαμπελίου 34. Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρκάκη Πόπη 2831343321 ή στα ΚΕΠ των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

(φωτο αρχείου)