Οι προσφορές ως προς την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που υποβάλει η ΔΕΗ στην ημερήσια αγορά ρεύματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περιλαμβάνουν το μεταβλητό και όχι το πλήρες κόστος παραγωγής, διευκρινίζει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της, με αφορμή δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η ΔΕΗ υπέβαλε στην ημερήσια αγορά προσφορές χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής που η ίδια ανακοίνωσε πρόσφατα.

Ειδικότερα, η επιχείρηση αναφέρει τα εξής:

«1. Η ΔΕΗ τηρούσε και τηρεί πιστά τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς και υποβάλλει τις προσφορές της στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό σύμφωνα με το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο.

2. Ειδικότερα, οι κανόνες λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς προβλέπουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να δομούν την προσφορά τους λαμβάνοντας ως ελάχιστη τιμή προσφοράς την τιμή του ελάχιστου μεταβλητού κόστους των μονάδων τους και όχι το πλήρες κόστος. Κύριο στοιχείο του μεταβλητού κόστους είναι το κόστος καυσίμου.

3. Τα στοιχεία απολογιστικού κόστους που ανακοίνωσε πρόσφατα η Επιχείρηση αφορούν το πλήρες κόστος παραγωγής και δεν είναι νοητή οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ μεταβλητού και πλήρους κόστους (χωρίς απόδοση κεφαλαίων).

Συγκεκριμένα, το πλήρες κόστος χωρίς απόδοση κεφαλαίων περιλαμβάνει πολλές άλλες κατηγορίες κόστους, επιπλέον του κόστους καυσίμου που αποτελεί την κύρια συνιστώσα του μεταβλητού κόστους, όπως π.χ. κόστος λειτουργίας και συντήρησης, χρηματοοικονομικά, αποσβέσεις, φόρους/τέλη κ.α.

4. Η λειτουργία της αγοράς τελεί υπό την εποπτεία της ΡΑΕ στην οποία η ΔΕΗ υποβάλλει το σύνολο των στοιχείων της για τον έλεγχο της τήρησης του κανονιστικού πλαισίου.

5. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία που λειτουργεί σε καθεστώς διαφάνειας και δημοσιεύει ανελλιπώς λεπτομερέστατα στοιχεία κάθε τρίμηνο στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις».

in.gr