Σχετική διάταξη για την επίλυση του ζητήματος που είχε προκύψει με την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης από τους Δήμους, φέρνει το Υπ.Εσωτερικών, μετά από την παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, ο οποίος είχε καταθέσει σχετική Αναφορά στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην Απάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.Ντόλιου, έχει προωθήσει σχετική διάταξη για τη ρύθμιση του ζητήματος, η οποία έχει ενταχθεί στο άρθρο 58, παρ.5 του σχεδίου νόμου του Υπ.Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων "Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 'Διόφαντος' και λοιπές διατάξεις".

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/1994 οι υδρονομείς άρδευσης στους ΟΤΑ και η πρόσληψή τους διέπεται αποκλειστικά από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 βασιλικού διατάγματος "Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α), όπως ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου οι φορείς να προλάβουν να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς προσλήψεων προσωπικού, όπως αυτό καθορίστηκε με το ν.3812/2009, δόθηκε μεταβατικά η δυνατότητα, με τις διατάξεις του αρ.14, παρ.1β του ανωτέρω νόμου, και με έκδοση σχετικής απόφασης του Υπ.Εσωτερικών, να εξαιρεθούν μέχρι 31/12/2010 ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τις διατάξεις του ν.2190/1994.