Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κρατικός Αερολιμένας Χανίων, «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», καθώς υπερψηφίστηκε από την επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία πρόεδρος, είναι ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, κ. Νικόλαος Καλογερής.

Η απόφαση, με αριθμό 1/2014, στάλθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος για την τελική έγκριση.

Στην απόφαση, περιγράφεται αναλυτικά, το σύνολο των εγκαταστάσεων της επέκτασης του Αεροδρομίου, ο περιβάλλοντας χώρος, ο Πύργος Ελέγχου, καθώς και οι παρατηρήσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στην μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:

I. Το αεροδρόμιο των Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» (ΚΑΧΝΔ), βρίσκεται σε απόσταση 15 περίπου χιλιόμετρα Β.Α. από την πόλη των Χανίων, και χωροταξικά υπάγεται στην τοπική κοινότητα Στερνών & Μουζουρά, της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, του Δήμου Χανίων. Για το αεροδρόμιο των Χανίων έχει εκπονηθεί ΜΠΕ το 1994, βάση της οποίας εκδόθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία του έργου (ΑΕΠΟ) με την ΚΥΑ 17683/27-12-1995 και με χρονική ισχύ έως 31-12-2005. Με την με αρ. πρωτ. οικ. 106217/14-7-2008 ΚΥΑ δόθηκε παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ έως 31-12-2013. Στις 23-3-2011 με την με αρ. πρωτ. οικ. 197516 ΚΥΑ τροποποιήθηκε η ΑΕΠΟ με την προσθήκη των κάτωθι έργων (τα οποία υλοποιούνται την τρέχουσα χρονική περίοδο) :

• Εκατέρωθεν επέκταση του κτιρίου αεροσταθμού συμπεριλαμβανομένης της αναδιαρρύθμισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων χώρων αυτού, έτσι ώστε η τελική συνολική επιφάνεια του κτιρίου να ανέρχεται σε περίπου 31.450 τμ., σε τέσσερα επίπεδα (υπόγειο συνολικής επιφάνειας 1730 τμ., ισόγειο συνολικής επιφάνειας 16.200 τμ., Ά όροφος συνολικής επιφάνειας 13.300 τμ. και δώμα συνολικής επιφάνειας 220 τμ.) καθώς και διάστρωση επιφάνειας 26.100 τ.μ. νέου περιβάλλοντα χώρου του αεροσταθμού και αναδιαρρύθμιση 21.600 τμ. υφιστάμενου περιβάλλοντα χώρου.

• Κατασκευή νέου κτιρίου πύργου ελέγχου αεροσκαφών συνολικής επιφάνειας 2000 τμ σε έξι επίπεδα και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 1400 τμ , όπου προβλέπονται 23 θέσεις στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων.

• Κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου (πυροσβεστικού σταθμού) συνολικής επιφάνειας 2600 τμ. (σε δύο επίπεδα) και διαμόρφωση αντίστοιχου περιβάλλοντα χώρου 7050 τμ.

• Κατασκευή υπόστεγου χώρου φύλαξης απορριμμάτων συνολικής επιφάνειας 485 τμ.

• Νέος χώρος εφοδίων εδάφους

• Πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου.

II. Τα νέα προτεινόμενα έργα τα οποία περιγράφονται στην από Απρίλιος 2013 ΜΠΕ που εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών «ΣΣΕ Σύμβουλοι συγκοινωνιακών έργων & περιβάλλοντος ΑΕ» είναι τα ακόλουθα:

• Απαλλοτρίωση έκτασης επιφάνειας 250 περίπου στρεμμάτων, κατ’ επέκταση του υπάρχοντος δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών. Στην ανωτέρω έκταση προβλέπεται να επεκταθεί το υπάρχον δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών και να χωροθετηθούν λοιπές υποστηρικτικές δραστηριότητες του αερολιμένα (επέκταση αμαξοστασίου, υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών, κατασκευή εσωτερικού περιφερειακού δρόμου κτλ.).

• Επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 72 στρέμματα, προκειμένου να δημιουργηθούν έξι νέες θέσεις στάθμευσης μεγάλου τύπου α/φ αεροσκαφών, έτσι ώστε η τελική χωρητικότητα του δαπέδου να είναι 14 θέσεις στάθμευσης α/φ. Επιπλέον θα κατασκευαστούν τρεις νέοι συνδετήριοι τροχόδρομοι, θα διαμορφωθούν οι απαιτούμενες ζώνες ασφαλείας, θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα υδραυλικά, τεχνικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα και θα κατασκευαστεί εσωτερικός περιφερειακός δρόμος.

• Η επέκταση του αμαξοστασίου (επιπλέον 1400 τμ. για συνολική επιφάνεια 4000 τμ)

• Επέκταση του πάρκου καυσίμων

• Ανάπτυξη υπόστεγου συντήρησης ελαφρών α/φ και δραστηριοτήτων γενικής αεροπλοϊας στην περιοχή του παλαιού αεροσταθμού.

• Εμπορευματικός σταθμός

• Αερολέσχες

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αεροπλοϊας & ελαφρών α/φ

• Κτίριο συντονισμού διαχείρισης εφοδιασμού τροφίμων

• Υπόστεγα συντήρησης ελαφρών α/φ

• Κτίριο συντονισμού φορέων επίγειας εξυπηρέτησης

• Συνεργεία α/φ

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων VIP & CIP πτήσεων

III. Όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που ορίζονται στην ΚΥΑ της 27-12-1995 όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

• Όσον αφορά την διάθεση των αποβλήτων, σύμφωνα με το κείμενο της ΜΠΕ (παρ. 5.6.8) «..τα επεξεργασμένα απόβλητα χρησιμοποιούνται για άρδευση μέσω των εγκατεστημένων συστημάτων υπεδάφιας διάθεσης..». Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας, στις 13/1/2014, διαπιστώθηκε ότι η έξοδος του βιολογικού καθαρισμού καταλήγει σε απορροφητικό βόθρο. Συνεπώς θα πρέπει να διορθωθεί το κείμενο της ΜΠΕ, και να εξεταστεί εάν τα λύματα στην έξοδο πληρούν τις προδιαγραφές του πίνακα 3 της ΚΥΑ αριθ. Οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β), ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση. Θα πρέπει επίσης να απεικονίζονται στοιχεία για την έκταση που αρδεύεται καθώς και το σχετικό διάγραμμα όπου θα απεικονίζεται το αρδευτικό δίκτυο. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι προδιαγραφές του βιολογικού καθαρισμού μπορούν να συμπεριλάβουν και τα λύματα που θα προκύψουν από τις επεκτάσεις του αερολιμένα.

• Όσον αφορά τη διάθεση των λυμάτων των αεροσκαφών που γίνεται σύμφωνα με την ΜΠΕ σε σηπτικό βόθρο, σημειώνουμε ότι στην ΜΠΕ δεν γίνεται καμιά αναφορά σχετικά με τις ποσότητες των λυμάτων αυτών, καθώς και δεν προσδιορίζεται η θέση και οι διαστάσεις του σηπτικού βόθρου, ούτε επισυνάπτεται κανένα στοιχείο για την διάθεση των λυμάτων αυτών.

• Όσον αφορά τις εταιρείες διακίνησης αεροπορικού καυσίμου, έχουμε να σημειώσουμε ότι θα πρέπει στην ΜΠΕ να περιλαμβάνεται και διακριτό τεύχος για την εταιρεία ΕΚΟ, καθώς επίσης και τα σχετικά έντυπα για τη διακίνηση των επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΛΕ, μπαταρίες, φίλτρα κτλ.). Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία για τα απόβλητα που προκύπτουν από τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης (Handlers).

• Όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αεροπορικού θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αεροδρομίου, στους εγκεκριμένους όρους (Δ26) προβλέπεται η εγκατάσταση & λειτουργία, έως 31-12-1997, σταθμού μέτρησης της ποιότητας του θορύβου. Όπως προκύπτει από την ΜΠΕ το σύστημα αυτό δεν έχει τοποθετηθεί, ενώ οι μόνες μετρήσεις θορύβου που αναφέρονται είναι από ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αφορούν μία 24ωρη καταγραφή, κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2011, σε τρεις θέσεις πλησίον του αερολιμένα (Ιατρείο Μουζουρά, πολιτιστικό κέντρο Καθιανών, κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής Καμπάνι). Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την ΜΠΕ, στο ιατρείο Μουζουρά, ο δείκτης θορύβου Lden είναι 70,3 dB(A) ενώ ο Lnight είναι 63,7 dB(A). Οι παραπάνω μετρήσεις υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθ. Οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β). Αν και οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αφορούν το θόρυβο από το στρατιωτικό αεροδρόμιο κρίνουμε σκόπιμο να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις θορύβου που προβλέπονται από την ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

• Όσον αφορά την κατάσταση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στον αερολιμένα, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, η ΥΠΑ πρέπει να ελέγχει περιοδικά την κατάσταση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στον αερολιμένα Χανίων, με έμφαση στη μέτρηση των συγκεντρώσεων των υδρογονανθράκων, οξειδίων του αζώτου, αιωρούμενων στερεών, καπνού, διοξείδιου του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα και όζοντος. Σημειώνεται ότι ενώ έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης και μετεωρολογικός σταθμός, αυτός δεν λειτουργεί. Επίσης, στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και για τις μετεωρολογικές παραμέτρους. Κρίνουμε σκόπιμο να τεθεί σε προτεραιότητα η λειτουργία του σταθμού ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας που υπάρχει στον αερολιμένα.

• Επίσης θεωρούμε αναγκαίο τα περιβαλλοντικά δελτία να κατατίθενται και στην υπηρεσία μας όπως προβλεπόταν και στην ΑΕΠΟ.

IV. Σχετικά με την σχεδιαζόμενη νέα επέκταση παρατηρούμε τα εξής:

• δεδομένου ότι αυτή γίνεται προς την κατεύθυνση και πλησίον του οικισμού Μουζουρά θα πρέπει να προτείνονται στη ΜΠΕ συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. περιφερειακή ζώνη πρασίνου) που θα περιορίζουν την οπτική και ακουστική ρύπανση.

• Όσον αφορά τα στερεά αποβλήτων που θα προκύψουν από τις εκσκαφές των προγραμματιζόμενων έργων δεν υπάρχουν στοιχεία στην ΜΠΕ για τις ποσότητες καθώς και τον χώρο τελικής διάθεσης αυτών. Κρίνουμε σκόπιμο να συμπεριληφθούν τα στοιχεία αυτά στην ΜΠΕ.

• Να προβλέπεται η δημιουργία συνδετήριων τροχοδρόμων ταχείας εξόδου από τον κύριο διάδρομο (rapid-exid-taxiways),

• Δεδομένου ότι το έργο φωτοσήμανσης στην περιοχή ελιγμών έχει καταστραφεί κρίνουμε σκόπιμο να προβλεφθεί η εγκατάσταση νέου.
• Τέλος να εξεταστεί εάν υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί σύστημα προσέγγισης ακριβείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κρατικός Αερολιμένας Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων» με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.