Το έδαφος για μεγάλη μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο, «προετοιμάζει» μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την ΠΑΣΕΓΕΣ για την κατανομή των άμεσων κοινοτικών ενισχύσεων με την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μετά το 2014.
 
Η μελέτη που συντάχθηκε τον Φεβρουάριο μετά την ολοκλήρωση ενημερωτικής καμπάνιας της ΠΑΣΕΓΕΣ για την νέα ΚΑΠ, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε., συνοπτικά εμφανίζει την Κρήτη και ειδικά το Ηράκλειο, ως τις περιοχές οι οποίες «ευνοούνται» κατά πολύ από το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων που ισχύει σήμερα.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη παρουσιάζει πιθανά σενάρια για την εφαρμογή νέου τρόπου κατανομής των Ευρωπαικών επιδοτήσεων, σύμφωνα με τα οποία – στο όνομα της σύγκλισης – προβλέπονται μειώσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη.
 
Η «προνομιούχα» Κρήτη
 
Σύμφωνα με την μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ, , διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση μεταξύ των Περιφερειών σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας (395 €/εκτάριο). 
 
Η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου η μέση ενίσχυση (628 €/εκτάριο) παρουσιάζεται αυξημένη κατά 59% σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας.

 
Σε ότι αφορά στην μέση ενίσχυση σε απόλυτο αριθμό το υψηλότερο μέγεθος αναφέρεται στο Νομό Λάρισας (157 εκατ. €) και ακολουθεί ο Νομός Ηρακλείου (148 εκατ. €),
 
Το εύρος της κύμανσης της μέσης ανά εκτάριο ενίσχυσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε επίπεδο Περιφερειών μεγεθύνεται σημαντικά, είτε πρόκειται για τις πεδινές περιοχές (από 1.093 €/εκτάριο στην Κρήτη, έως 207 €/εκτάριο στο Βόρειο Αιγαίο), ή για τις ορεινές (από 1054 €/εκτάριο στην Κρήτη, έως 279 €/εκτάριο στο Νότιο Αιγαίο).
 
Το εύρος της κύμανσης της μέσης ανά εκτάριο ενίσχυσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε επίπεδο Νομών κυμαίνεται ευρύτατα, τόσο στις πεδινές περιοχές (από 1.710,95 €/εκτάριο στο νομό Κεφαλληνίας, έως 205,43 €/εκτάριο στο νομό Χίου), όσο και στις ορεινές (από 1.183,46 €/εκτάριο στο νομό Ηρακλείου, έως 118,28 €/εκτάριο στο νομό Χίου).
 
Τα σενάρια για την νέα κατανομή των επιδοτήσεων
 
Στην μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ παρουσιάζονται και τα πιθανά σενάρια για την νέα κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων βάση της νέας ΚΑΠ.
 
Σενάριο 1: Η χώρα ως μια ενιαία περιφέρεια
 
Στο σενάριο αυτό η χώρα θεωρείται ως μια ενιαία περιφέρεια, στην οποία όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που θα ενεργοποιηθούν το 2019 θα έχουν την ίδια μοναδιαία αξία.

 
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο οι επιδοτήσεις μειώνονται κατά -15,27% στην Κρήτη ενώ σε ότι αφορά στους νομούς οι μειώσεις θα είναι: 
 
Ηράκλειο: – 21,69%. Λασίθι: – 15,62%. Ρέθυμνο; -8,32%. Χανιά; -4,28%
 
Σενάριο 2: Διάκριση με βάση τις δεκατρείς Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες
 
Στο σενάριο αυτό οι δεκατρείς Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες της χώρας θεωρούνται ως περιφέρειες κατανομής και σύγκλισης των ενισχύσεων, σε κάθε μια των οποίων τα δικαιώματα ενίσχυσης που θα ενεργοποιηθούν το 2019 θα έχουν την ίδια μοναδιαία αξία.
 
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο θα υπάρξει μικρή (4,5%) μείωση σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους νομούς και συγκεκριμένα:
 
Στο νομό Χανίων θα υπάρξει αύξηση + 14,65%, όπως και στο νομό Ρεθύμνης κατά +9,17%. Αντίθετα θα γίνουν μειώσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις στο νομό Ηρακλείου -16,22% και στο νομό Λασιθίου -5,61%
 
Σενάριο 3: Διάκριση περιφερειών με δύο αγρονομικά κριτήρια
 
Στο σενάριο αυτό οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και οι βοσκότοποι θεωρούνται ως δύο περιφέρειες κατανομής και σύγκλισης των ενισχύσεων, σε κάθε μια των οποίων τα δικαιώματα ενίσχυσης που θα ενεργοποιηθούν το 2019 θα έχουν την ίδια μοναδιαία αξία.

 
Εάν εφαρμοστεί αυτό το σενάριο οι μειώσεις στην Κρήτη θα είναι -16,57% ενώ στους νομούς οι αγροτικές επιδοτήσεις θα μειωθούν ως εξής:
 
Ηράκλειο: -18,86%. Λασίθι: -15,57%. Ρέθυμνο: -14,82%. Χανιά: -12,5%
 
Σενάριο 4: Διάκριση τεσσάρων περιφερειών με αγρονομικά κριτήρια
 
Στο σενάριο αυτό, το οποίο αποτελεί προέκταση του προηγούμενου, γίνεται περαιτέρω διάκριση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των βοσκοτόπων σε πεδινές και ορεινές εκτάσεις, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο τέσσερεις “περιφέρειες” κατανομής και σύγκλισης των ενισχύσεων, σε κάθε μια των οποίων τα δικαιώματα ενίσχυσης που θα ενεργοποιηθούν το 2019 θα έχουν την ίδια μοναδιαία αξία.

 
Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτού του σεναρίου θα είναι οι χειρότερες για την Κρήτη, καθώς οι αγροτικές επιδοτήσεις θα μειωθούν κατά -17,69%, ενώ η μείωση ανα νομό θα είναι ως εξής:
 
Ηράκλειο: -19,56%. Λασίθι: -17,78%. Ρέθυμνο: -16,6%. Χανιά: -13,39%.