Με αφορμή την ανάρτηση την Τετάρτη 19/3/2014 στην ιστοσελίδα σας με τίτλο «Το νερό του Ηρακλείου: Αλήθειες και ψέματα» και υπογραφή ‘’ΘΥΡΩΡΟΣ’’, σας γνωρίζουμε ότι:

Το νερό με το οποίο υδροδοτείται το Ηράκλειο και φθάνει στο υδρόμετρο του καταναλωτή είναι απόλυτα ελεγμένο, χλωριώνεται και ελέγχεται καθημερινά τόσο μικροβιολογικά όσο και χημικά από το Εργαστήριο μας αλλά και εξωτερικά συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και της συνεχούς παρακολούθησης, το νερό του Ηρακλείου είναι απόλυτα ασφαλές και πόσιμο σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως προς τα όρια των παραμέτρων που έχουν θέσει. Οι τιμές των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων είναι διαθέσιμες τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στο Χημικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Όμως, όπως όλα σχεδόν τα νερά της περιοχής μας, που προέρχονται από γεωτρήσεις μια που τα πετρώματα της Κρήτης είναι ασβεστολιθικά (πλούσια σε ασβέστιο και Μαγνήσιο), παρουσιάζουν σε ορισμένες περιοχές αυξημένη σκληρότητα και τάση για εναπόθεση αλάτων (καθαλατώσεις) κυρίως σε συστήματα ζεστού νερού όπου επιτείνεται το πρόβλημα.

Σε καμία περίπτωση όμως η αυξημένη αυτή αλατότητα, δεν επηρεάζει δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία αλλά μόνο τα υδραυλικά συστήματα τα οποία πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως και οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

Για τις περιπτώσεις εκείνες που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το νερό για ειδικές χρήσεις (Βιομηχανία) ή απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές νερού (ψύξη μηχανών), τότε οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να μεριμνούν για την πρόσθετη επεξεργασία του νερού (φίλτρα, αποσκληρυντές, κ.λ.π.) ώστε να αντιμετωπίζονται τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση.

Η ΔΕΥΑΗ προσπαθεί συνεχώς για την αύξηση τόσο της ποσότητας όσο και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού με νέα ή συνεχιζόμενα έργα αντικατάστασης-επέκτασης δικτύων, ανεύρεση νέων πηγών υδροληψίας, εκσυγχρονισμό συστημάτων επεξεργασίας, κ.α., ώστε (και με την έναρξη λειτουργίας και του Φράγματος Αποσελέμη η οποία εκτιμάται προς το τέλος του 2016), να λυθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα ποσότητας και ποιότητας (αλατότητας) του νερού που παρέχει στους καταναλωτές της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ

Γ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ