Ως επιεικώς "απαράδεκτη" χαρακτηρίζεται η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ.Μιχελάκη σε ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της ΝΔ κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη, αναφορικά με το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει και στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, απο τις απαγορεύσεις στις προσλήψεις προσωπικού.

"Ο κ.υπουργός δεν μας λέει τίποτε. Πως θα λειτουργήσουν τα αποφρακτικά και τα συνεργεία επισκευών και συντήρησης των δικτύων όταν μένουμε επι μήνες χωρίς προσωπικό;" ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο της Προέδρου της ΔΕΥΑ Χανίων κ.Νίκης Αποστολάκη στο Flashnews.gr.

Ακόμη και η αναγγελία στην απάντηση του κ.Μιχελάκη για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία για τις ΔΕΥΑ δεν θα ισχύει η ετήσια μείωση του αριθμού των συμβασιούχων που θα μπορούν να προσλάβουν, αποτελεί κενό γράμμα, καθώς η κα Αποστολάκη επισημαίνει:

"Το πρόβλημα για μας είναι να μπορούμε να προσλάβουμε κανονικό προσωπικό το οποίο , έτσι κι αλλιώς, πληρώνεται απο τους δημότες - χρήστες των δικτύων της ΔΕΥΑΧ και όχι απο το κράτος. Με τους συμβασιούχους, ακόμη και με τον ίδιο αριθμό κάθε χρόνο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά τα δίκτυα, αφού σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για την πρόσληψή τους".

Αναλυτικότερα στην απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη στην με Α.Π. 6783/7-3-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού ΔΕ στις ΔΕΥΑ και ειδικότερα στη ΔΕΥΑ Χανίων», αναφέρονται τα εξής:

«Πάγια αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών σε σταθερή βάση, δηλαδή με την απασχόληση τακτικών υπαλλήλων που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών κατά τα προηγούμενα έτη προχώρησε σε σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, με τις οποίες απλουστεύθηκε σημαντικά το καθεστώς προσλήψεων μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και με σχετικές εγκυκλίους προέτρεψε τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών να προβούν στη στελέχωση των υπηρεσιών τους με την προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, αντί να καταφεύγουν στη λύση των συμβάσεων.
Πλέον, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Χώρα, έχουν επιβληθεί σημαντικοί περιορισμοί στις πάσης φύσεως προσλήψεις και διορισμούς (άρθρο 11 του Ν. 3833/2010, όπως ισχύει). Ειδικότερα, οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους φορείς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπόκεινται στο λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις προσωπικού, στο σύνολο των προαναφερθέντων φορέων) και προϋποθέτουν την προηγούμενη έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Επιπροσθέτως, με την υποπαράγραφο ΣΤ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ανεστάλησαν οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών έως την 31η–12-2016, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν γένει απασχολούν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό τέτοιου προσωπικού, με αποτέλεσμα την διόγκωση του μισθολογικού κόστους. Αντιθέτως, επιτρέπονται οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τους όρους και τη διαδικασία που προαναφέρθηκαν, στο πλαίσιο της άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στους Ο.Τ.Α. από εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών τυπικών προσόντων. 

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών τους, οι φορείς μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3259/30-1-2014 εγκύκλιο, με την οποία οι φορείς αρμοδιότητάς μας (Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της Αυτοδιοίκησης) καλούνται να αποστείλουν τα σχετικά αιτήματά τους για το 2014, προκειμένου αυτά να εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα.

Πάντως, επειδή πράγματι το έργο που προσφέρουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) είναι κρίσιμο για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, και για το λόγο αυτό άλλωστε εισπράττουν τέλη από τους ωφελούμενους τα οποία προσιδιάζουν στα ανταποδοτικά τέλη του Ν. 1228/1989, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα παρέχεται στις Δ.Ε.Υ.Α. (όπως και σε άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εισπράττουν τέλη και λοιπές αντικαταβολές για τις υπηρεσίες που παρέχουν και επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό) η δυνατότητα να προσλαμβάνουν συμβασιούχους, χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως ισχύει, χωρίς δηλαδή ο αριθμός των συμβασιούχων αυτών να μειώνεται ποσοστιαία κατ’ έτος όπως συμβαίνει με τις λοιπές συμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2014 προβλέπεται μείωση του συνολικού αριθμού εγκρίσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε ποσοστό 20% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2013.» 

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ανέφερε:

«Με το άρθρο 34 του ν. 4024/2011 καταργήθηκαν οι κενές, κατά την έναρξη του νόμου, θέσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε διάφορους φορείς μεταξύ των οποίων και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) στις 31/12/2010 προέβλεπε στον ΟΕΥ 170 θέσεις εργασίας εκ των οποίων πληρωμένες ήταν οι 135. Τον Μάιο του 2011 συγχωνεύθηκε με τη ΔΕΥΑ Ακρωτηρίου η οποία απασχολούσε 20 άτομα ενώ ο ΟΕΥ προέβλεπε ακόμα 35 κενές θέσεις. 
Η νέα ΔΕΥΑΧ που προέκυψε έχει την ευθύνη για δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης σημαντικά περισσότερα από τις δύο πρώην ΔΕΥΑ μαζί (Χανίων και Ακρωτηρίου), στα πλαίσια του νέου Δήμου Χανίων και των έργων επέκτασης των δικτύων που πραγματοποιήθηκαν. 
Με την υποπαράγραφο ΣΤ.1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 ανεστάλησαν οι προσλήψεις και οι διορισμοί μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ΙΔΑΧ των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών έως τις 31/12/2016. Αυτό σημαίνει ότι εξειδικευμένες ειδικότητες όπως, Χειριστής Αποφρακτικών Οχημάτων-Ηλεκτρολόγος Αντλιοστασίων Λυμάτων-Τεχνίτης Υδραυλικός, που εντάσσονται στην κατηγορία ΔΕ δεν μπορούν να προσληφθούν. 
Ο Συνδυασμός των παραπάνω δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και ουσιαστική αδυναμία στην ΔΕΥΑΧ (αλλά και σε άλλες ΔΕΥΑ) να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων λόγω έλλειψης προσωπικού με κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.» 

και ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το παραπάνω πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ και ειδικότερα η ΔΕΥΑ Χανίων.